HomeEvenredig kiesrechtPagina 4

JPEG (Deze pagina), 855.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

l
I
2 j ·
30. te bepalen, dat de Commissie nopens alle zaken, t
waaromtrent zij niet eenparig oordeelt, bij meerderheid van
stemmen zal beslissen, doch dat het den leden vrijstaat
hun gevoelen, van dat der meerderheid afwijkend in een
afzonderlijk advies te gelijk met dat der Commissie aan Ons j
te doen kennen;
40. aan de Commissie de bevoegdheid te verleenen zich (
door deskundigen te doen voorlichten en dezen als advi-
seerend lid tot hare vergaderingen toe te laten; i
_ 50. te benoemen:
(volgt de benoeming van een Voorzitter, onder-voorzitter, ‘ l
zes leden, een Secretaris en een adjunct-secretaris). i
. De vorm, waarin de Commissie haar Verslag aanbood, j
is ver van aantrekkelijk. Het verscheen in onhandig klein j
folio, waardoor het zich waarlijk niet op aangename wijze t
laat lezen; het heeft geen titel, vermeldt noch uitgever, 2
noch jaartal en, wat erger is, mist zoowel inhoudsopgave K
als register, waardoor het zeer moeilijk is eenige bijzonder- j
heid terug te vinden. Om deze moeilijkheid te overkomen ‘
zag ik mij genoodzaakt zelf een register saam te stellen, E
" en dit zal ieder moeten doen, die zich van den inhoud en ‘
; beteekenis der voorstellen nauwkeurig rekenschap wil geven.
Zonderling dat het Verslag niet begint, zooals gebruikelijk j
is, met het mandaat der Commissie, maar dit geheel ter E
zijde laat, zoodat ik mij genoodzaakt zag, dit mandaat
aan de Staatscourant te ontleenen. _
, Waarom heeft de Commissie dit in haar Verslag weg-
· gelaten? Klaarblijkelijk, omdat zij er zich zoo weinig aan `
u gehouden heeft.
Van het onder 30. vermeldde is niets gekomen; hoewel
de leden der Commissie het blijkens haar Verslag niet iv
altijd eens waren en zich bij stemming nog al eens in '
meerderheid en minderheid splitste, is geen enkele nota met
afwijkend gevoelen van eenig lid of eenige meerderheid Q
, van leden aan het Verslag toegevoegd. l
` Evenmin heeft de Commissie zich gehouden aan hetgeen i
sub 40. wordt vermeld. Deskundigen in deze materie zijn j
blijkbaar niet geraadpleegd, zoodat de technische zijde van ·
I het vraagstuk niet tot haar recht komt. Blijkbaar vond de
Commissie het overbodig deskundigen te raadplegen. Had
zij soms deskundigen in haar midden, zoodat het raad-
l
I