HomeEvenredig kiesrechtPagina 3

JPEG (Deze pagina), 860.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

.
‘ v "
. ‘ v .»···"`W
j j­ - EVENREDIG KlESRECHT,
_ vg `**‘ naar aanleiding van het Verslag der Staatscommissie.
fi Volgens de Staatscourant van Woensdag 19 November
" g 1913 werd bij Koninklijk Besluit van 15 November (NO. 45)
- - _ ` op voordracht van den Minister van Binnenlandsche Zaken
, een Staatscommissie ingesteld ,,tot onderzoek van de vraag,
·j "j welk stelsel van evenredig kiesrecht voor onze vertegen-
L d W woordigende lichamen het verkieslijkst is."
B t Op 22 November werd deze Commissie geinstalleerd door
` I den voornoemden Minister, die daarbij eene korte rede
- hield, waarin hij den leden op het hart drukte het door
1 ‘ ` hen te ontwerpen stelsel bevattelijk en zooveel jmogelijk
` eenvoudig te maken, er bijvoegende npractische uitvoer-
_ B g baarheid is van meer waarde dan theoretische volkomen-
v` heid." Verder sprak hij den wensch uit, dat de Commissie
A haar taak met bekwamen spoed zou vervullen.
g C Althans aan dezen wensch heeft de Commissie voldaan,
i want reeds op 25 Mei 1914 heeft zij haar Verslag uitge-
_- * · bracht en dus in niet veel langer dan een half jaar haar
‘ 4 ,1 . taak voltooid. Met het oog op het ingewikkelde van het te
' g behandelen onderwerp mag dit wel ,,met bekwamen spoed"
4 C genoemd worden.
T f A V ln hoeverre zij overigens aan haar opdracht heeft vol-
,1 daan moge uit de volgende beschouwingen blijken.
I 1 l'
. 'C ln de eerste plaats moeten wij op het mandaat der
s C ` Commissie, gelijk dat in het bovengenoemde Kon. Besluit
v_ is gesteld, terugkomen. Het luidt als volgt:
`· ‘ 1 ­ 1<>. te onderzoeken, welk stelsel van .evenredig kiesrecht
·_· ` voor onze vertegenwoordigende lichamen het verkieslijkst is;
, A« 4 20. aan deze Commissie op te dragen dit stelsel in een
-· n Ik of meer wetsontwerpen voorzien van de noodige toelich-
. , ting te belichamen;
J ' «. `B Fix`?
C at
.. M"'