HomeEvenredig kiesrechtPagina 26

JPEG (Deze pagina), 955.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

·­~ Z` .­ .
'
24 · Z
stelsel het politieke overwicht geeft aan de uiterste partijen L ik t
‘ en doodend werkt op elke zelfstandigheid van keuze. r .
Zoo moge dit Verslag gevoegd worden bij zoovele " .;
andere. die in de archieven der Departementen van alge- T ·
meen bestuur ter eeuwigen ruste zijn ingegaan. Toch met
eenig onderscheid. Soms wordt een aldus begraven rapport y
nog wel eens uit het stof opgehaald en vindt men daarin Z _ *
elementen, die als nog voor nieuwen opbouw bruikbaar C V
zijn, en dan met dankbaarheid worden aanvaard. Maar tg * ’Q_A'
zelfs dat weinige kan hier niet verwacht worden. Door I
het gebrek aan technische grondslagen, aan logische ont- P I
wikkeling en historische toelichting is het ook hiervoor . i `,e`
onbruikbaar. ° _ f
Zoo is de zaak van het ,,evenredige kiesrecht" hiermede j
geen stap verder gekomen. Om haar te bevorderen moet jij ` C
een andere weg worden ingeslagen. Opnieuw moet een ·~
Staatscommissie worden benoemd waarbij ditmaal niet [ .
angstvallig is in acht genomen, of wel alle politieke partijen Q
zijn vertegenwoordigd, maar moet zij worden saamgesteld C
uit deskundigen op staathuishoudkundig en technisch gebied. e `
Deze Commissie zal in de eerste plaats de wording en ik
geleidelijke ontwikkeling van het vraagstuk nagaan en uit- ° .
een zetten; vervolgens de werking in verschillende landen
en distrikten, waar het is ingevoerd meedeelen, om ten ; y
slotte een stelsel voor te dragen, dat voor uitvoering vatbaar g C
is en bij toepassing bevredigende uitkomsten kan opleveren. .;
Dit zal slechts het geval zijn, wanneer de cijferverhoudingen O »
met juistheid zijn vastgesteld, zoodat wordt voldaan aan de ,
eischen, die voor de behoorlijke werking van een evenredig t g [
kiesstelsel zijn aangegeven. Waar geen enkel der tot nu toe f._‘ ·
ingevoerde stelsels hieraan voldoet, allerminst het Belgische, ,°ä ~
dat in het Verslag der Commissie op den voorgrond is r
gesteld, moet de grondslag worden gezocht in het oor- `. . `V
spronkelijke stelsel, uitgedacht en toegelicht door HARE, j { N
die den waren weg tot een bevredigende oplossing heeft _
aangewezen. .- .
,··* Q c.ïëZ~*e~ E fm ‘ V
llägejh "’»._1k5;_· r _ r Y
Qi. i
.<()? ,,, .· ,
a "j/`_H»E_E?-,· gïj