HomeEvenredig kiesrechtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 884.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

l
23 E
van de Tasmanian Act 1907 en zelfs boven het H.·xi2e-CL.·iRi<-
l stelsel vóór, dat het meer bevattelijk is, daar de ingewik-
l kelde berekening van de overdracht der stemmen wordt
vermeden. En ook de toepassing is eenvoudiger, althans
X waar het geldt, gelijk voor de Eerste Kamer, een ver- ll
‘ kiezing door een zeer beperkt aantal kiezers, temeer daar "
met grond mag worden verwacht (?), dat het aantal lezingen,
* vereischt om alle zetels te bezetten, doorgaans zoo beperkt
, mogelijk zal zijn. Want het is voor een partij in het voor- i
2 gedragen stelsel van groot belang, dat bij de verschillende
E lezingen haar candidaten zoo spoedig mogelijk het kies-
quotiënt bereiken, omdat gekozen zijn - tot een aantal .3
i gelijk aan dat der te vervullen plaatsen -- de candidaten, ­ j
d die het eerst het kiesquotiënt bereiken. llu springt in het 4
oog, dat de candidaten van een partij dan het spoedigst
het kiesquotiënt bereiken, als op alle billetten van die partij g
de candidaten staan in dezelfde volgorde. Dan wordt elke 5
stem zoo nuttig mogelijk gebruikt. Een partij, die haar {
stemmen verspreidt in dien zin dat haar kiezers nog wel i
dezelfde candidaten op hun billetten plaatsen, doch in ver- .
schillende volgorde, stelt ééne of meer van de zetels, die
zij kan verwerven, in de waagschaal. Het partijbelang geeft
dus een krachtigen prikkel om den omvang van den arbeid, - l
verbonden aan het vaststellen van den uitslag der stemming
sterk te beperken"
Dit is dus opnieuw een nekslag voor elke vrije verkiezing. t t
« Doch hij is nu de laatste. Want hiermede eindigt het door r
alle leden der Commissie onderteekend verslag. De wensch
om het door het te laten drukken ter algemeene kennis D
te brengen wordt als volgt gemotiveerd: ,,opdat de open- W
j bare meening zich kunne uitspreken over deze aangelegen-
: heid, die in het staatkundig leven hier te lande een her-
vorming van groot belang belooft te brengen."
ln dit opstel is aan het geuitte verlangen der Commissie l
` voldaan niet trouwens in haar geest, maar wel om ernstig
te waarschuwen tegen een hervorming die, ware zij uit-
voerbaar, niets dan schade aan het politieke leven zou j
toebrengen. Het door de Commissie voorgedragen stelsel
komt in hoofdzaak overeen met het Belgische, en wat de j
toepassing ons daar leert, strekt waarlijk niet tot aan-
beveling. immers leert zij op duidelijke wijze, hoe het T
l
l