HomeEvenredig kiesrechtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 849.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

21
te heffen. Aldus meent de Commissie de verkiezing van
vertegenwoordigers, zoowel voor de samenstelling van Ge-
meenteraden als voor die van Provinciale Staten en van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, op voldoende wijze te _ ii
hebben geregeld. l
_ V. ‘
ln afdeeling ll van haar Verslag gekomen tot de samen- ,
stelling der Eerste Kamer Staten-Generaal ondervindt
de Commissie nieuwe moeilijkheid. ln de eerste plaats
heeft zij zich afgevraagd, of een regeling van evenredig ,
kiesrecht hier mogelijk is met behoud van den grondslag t j
harer samenstelling, zooals die is neergelegd in art. 82 der ,
Grondwet krachtens hetwelk door de Staten van elke pro-
vincie een zeker aantal leden der Eerste Kamer wordt
verkozen. Over dit gewichtig punt raakt de Commissie ver- j
deeld. Een minderheid, hoewel van oordeel dat een regeling `
op dien grondslag niet volmaakt ware, meende dat daaraan
in geen geval behoort te worden geraakt. De meerderheid
was echter van oordeel, dat op dien grondslag een ook
maar eenigszins bevredigende regeling geheel is uitgesloten,
zelfs indien wordt gebroken met de aftreding der Eerste t
Kamer bij gedeelten, wat, met het oog op de functie van `
dit lichaam, stellig niet zonder bedenking zou zijn. Onder V
deze omstandigheden meende de meerderheid te mogen ‘ e
aannemen, dat de opdracht der Commissie mede omvat de ·
bevoegdheid en de verplichting om die wijziging in art. 82 V
der Grondwet voor te dragen, die noodzakelijk is om de _
invoeri_ng van evenredig kiesrecht ook voor de Eerste Kamer ‘
mogelijk te maken. ,,Welke behoort dan deze wijziging te t
zijn? Een lid verdedigde het denkbeeld met de verkiezing
door de Provinciale Staten geheel te breken en de Eerste l
Kamer te doen verkiezen door dezelfde kiezers als die de =
" Tweede Kamer samenstellen? Zooals onder dergelijke om- V
standigheden in den regel het geval is, had dat eene lid ,
volkomen gelijk, maar werd zijn denkbeeld door de overige T
l leden verworpen, omdat zulk een verstrekkende hervorming
lag buiten de taak der Commissie.
Door de verwerping van dit rationeele voorstel had ‘
de Commissie zich den eenigen weg afgesneden, die tot i
l
i l