HomeEvenredig kiesrechtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 908.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

I;
19 is
oordeelde middel weer ingehaald om moeilijkheden op te ".’d
lossen, die een noodzakelijk gevolg zijn van het aangenomen Q
stelsel. Maar dit is niet het eenige. Zie hier nog een ander
staaltje (pag. 91): Z; l
,,Het kan voorkomen, dat een partij minder candidaten ,
‘ op een harer lijsten heeft geplaatst dan aan die lijst zetels V
worden toegekend. ln dat geval is het aangewezen de _‘
overblijvende zetels te doen overgaan op een andere lijst C
__ van dezelfde partij" Hier wordt de beslissing niet overge- _ ,
laten aan het lot, maar aan een willekeurige beschikking
van het centraal bureau '
En toch durft de Commissie schrijven (pag. 36) ,,Elke ~ ,e
stem binnen welken kring ook uitgebracht heett volkomen .
dezelfde waarde. Nloeilijkheden van technischen aard zijn
niet te duchten." En dat terwijl zij zelve wijst op enkele
uit de vele, die uit den aard van het stelsel voortvloeien! ·
De grootste moeilijkheid die zich bij elk evenredig kies­ i i
stelsel voordoet en terecht door ll/lr. van Houten de crux ‘
van het stelsel wordt genoemd, nl. de tusschentijdsche
verkiezing, kan hier niet stilzwijgend worden voorbijgegaan.
§ 6 van het Verslag is daaraan gewijd; wel wordt hier de f
moeilijkheid besproken, maar opgelost wordt zij niet. De
Commissie acht de tusschentijdsche verkiezing in strijd met , j
het denkbeeld dat aan evenredige vertegenwoordiging ten pt
grondslag ligt, maar door deze opmerking laat zij zich niet "
ter zijde schuiven. Zij doet zich voor, zoo dikwijls een zetel i
vacant komt door overlijden of bedanken. Voor elke aldus ( l
ontstane vacature een nieuwe verkiezing over het geheele l
land uit te schrijven gaat naar het oordeel der Commissie
niet aan. Want daargelaten de daaraan verbonden omslag l l
A zou dan de zetel ten deel vallen aan de sterkste politieke l
( partij; dit mag in geen geval, noodzakelijk moet een persoon
van gelijke politieke richting als de uitgevallene zijn plaats
innemen. Dit kan geschieden door hem als plaatsvervanger t
= te beschouwen, die op de lijst, welke aan den atgetredene _"
zijn zetel gat, als naastvolgende voorkwam, dan blijtt in ,
elk geval de zetel voor de partij behouden. Door aldus te (
handelen ondergaat de partij geen verlies; of uit de ver- Q
wisseling van personen eenig verlies ontstaat, komt niet
in aanmerking, evenmin of de kiezers, die op de lijst ge- ~
stemd hebben, zich met deze verwisseling kunnen vereenigen. ii
l