HomeEvenredig kiesrechtPagina 20

JPEG (Deze pagina), 858.73 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

l
1 18 ‘
Waar dit de uitkomst is van een door de Commissie zelf
opgesteld geval, dat veel eenvoudiger is genomen dan ooit
in de toepassing van haar stelsel zal voorkomen, kan men
‘ nagaan, welke moeilijkheden en tegenstrijdigheden zich in
de werkelijkheid zullen voordoen, indien dit stelsel ware
ingevoerd.
Het kiesdistrict Amsterdam, dat hier tot maatstaf is ge-
nomen, telt nu reeds ongeveer 90.000 kiezers en zal er na
1 invoering van het hier onmisbare algemeene kiesrecht min- __
stens 125.000 tellen, terwijl op bovenstaande lijst is aan-
genomen dat niet meer dan 6150 hun kiezersplicht vervuld
hebben! Hieruit kan men gereedelijk afleiden, hoever de
aangenomen onderstelling van de werkelijkheid afwijkt.
Geheel andere voorbeelden, die dichter bij die werkelijkheid
staan, moeten aangenomen worden om als proef voor het
1 kiesstelsel te dienen. Doch doet men dit, dan ontstaat een
hopelooze verwarring, waaruit onmogelijk een voldoende
uitslag is af te leiden.
Trouwens de Commissie ontveinst de moeilijkheden niet,
. die uit de toepassing van het stelsel kunnen voortvloeien.
Zoo schrijft zij in haar verslag (pag. 90):
,,lndien de stemmen zoo zijn verspreid, dat de kies-
deeler zonder overschot opgaat in het stemcijfer van meer
; dan een lijst, kan de toepassing van de formule n’ Honor
haperen... Nadat zijn toegewezen 6 plaatsen, blijkt dat
; de lijsten B en C gelijke aanspraak hebben op de zevende
en laatste plaats. Hier doet zich voor de in de litteratuur,
en vermoedelijk slechts in de litteratuur, bekende panne
arit/znzétiqzzc, waarvoor de wet een oplossing moet geven.
t Voorgesteld wordt om het lot te doen beslissen tusschen
de lijsten, die gelijke aanspraak hebben, dat zijn de lijsten j
in wier stemcijfer de kiesdeeler zonder overschot opgaat."
Sterker veroordeeling van het aangenomen stelsel kan niet
r worden uitgesproken. Het bij de tegenwoordige regeling
j toegepaste middel om in twijfelachtige gevallen het lot uit- ’
spraak te laten doen en dus het blinde toeval te laten
· beslissen, wie de volksvertegenwoordiger zal zijn, een middel
E dat steeds tot veroordeeling van die regeling wordt aan-
gehaald, kan ook hier niet gemist worden in gevallen, die
j zich daarbij meer zullen voordoen, dan nu het geval kan
zijn. En zonder blikken of blozen wordt dit terecht ver-
i