HomeEvenredig kiesrechtPagina 19

JPEG (Deze pagina), 883.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

’ l
17 r
Hoewel het voorbeeld al zeer slecht is gekozen, zullen
wij er ons toch, om de handelwijze der Commissie op __
den voet te volgen, aan houden. Het ongeschikte van het j
voorbeeld blijkt hieruit, dat het te weinig lijsten en veel te _`
weinig namen bevat, terwijl daarenboven verscheidene aan- . ‘i
tallen stemmen in honderdtallen worden gegeven, welk 1 j
geval zich slechts uiterst zelden zal voordoen. De eenige _
toevoeging van mij zijn de sterretjes achter de namen der 1
__ gekozenen geplaatst. Uit de candidaten dezer zeven lijsten .
te zamen moeten 12 zetels worden toegekend. De lijsten
lll en V zijn identiek en kunnen dus samengevoegd worden.
Verder zijn de lijsten l en Vll tot een groep verbonden, ;
eveneens de lijsten ll en Vl. Slechts lijst IV staat op zich- . ,
zelf. Door een samengestelde rekening komt de Commissie D
tot het besluit, dat aan lijst l twee zetels moeten worden
toegekend, aan lijst ll ook twee, aan de gecombineerde
lijsten lll en V een zetel, aan lijst lV vier zetels, aan lijst i
Vl een zetel en aan lijst Vll twee zetels. Doch door de `
door de Commissie afgekeurde formule van prof. Biscnorr
te Bazel komt men tot hetzelfde resultaat en bij de een-
voudige verdeeling naar het aantal stemmen ook, zoodat
` de samengestelde rekening, althans voor dit voorbeeld,
geheel overbodig is. 2
Maar nu volgt de aanwijzing der personen. Weer door
een samengestelde rekening komt de Commissie tot het
resultaat, dat door de sterretjes wordt aangewezen. ln de
groepen l, ll, Vl en Vll worden als verkozen beschouwd 1
de personen die het grootst aantal stemmen hebben ver- i
kregen, maar niet in groep IV. Hier wordt een candidaat g
(G. vm Loon) verkozen verklaard, op wien slechts 125 ‘
g stemmen waren uitgebracht, terwijl op dezelfde lijst een
V candidaat ij. DE Vmes) voorkomt, die 150 stemmen ver-
kreeg en toch afvalt. Waarom? Omdat hij op de lijst een i
lagere plaats heeft verkregen dan de andere; deze plaatsing i
‘ nu is een willekeurige daad van de personen, die de lijst
hebben ingediend! Ziedaar dus heel wat grooter willekeur
dan bij het zoozeer geminachte rneerderheidsstelsel. Veel 1
hangt hier af van de volgorde waarin de candidaten op de Q
lijst zijn geplaatst, en dit is een handeling onafhankelijk
van den wil der kiezers, en kan daarmede, gelijk uit dit ~ 1
geval blijkt, in lijnrechten strijd zijn. li
l
l