HomeEvenredig kiesrechtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 870.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

is
J ti
die zij zelve erkent als te kleven aan het door haar ten
slotte omhelsd stelsel van territoriale indeeling, ruimschoots j
de voordeelen op, die het aanbiedt." L
Zonderling dat deze meerderheid geringe bezwaren tegen __ gj
het door haar verkozen stelsel breed uitmeet en weerlegt, {
. maar zwijgt over de groote, zelfs onoverkomelijke be- t
zwaren, die daaraan zijn verbonden. Daarom is het te _
meer plicht die bezwaren in het licht te stellen.
it . .
IV. .
De nadere uitwerking van dit stelsel is niet neergelegd .,
in het Verslag, maar te vinden in het bijgevoegde wets- · X
ontwerp en de toelichting der artikelen. Zoo bevat een 4 ;
bijlage onder tabel A de indeeling van het land in kies-
` kringen. Zij zijn achttien in aantal; elke der provinciën g
Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe ;
en Limburg vormt een kieskring; Noord-Brabant wordt j
verdeeld in twee, Gelderland ook in twee, Zuid-Holland
in vier, Noord-Holland in drie kieskringen. De drie grootste
steden: Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage vormen elk
een eigen kieskring. Hieruit blijkt wel hoe willekeurig en _
ongelijk de verdeeling uit het oogpunt der bevolking is. t
Een andere bijlage geeft het model voor een stembillet u
en wel in kieskring lX, zijnde de gemeente Amsterdam. A
Bij deze wordt ondersteld dat 7 lijsten zijn ingediend; twee
van deze bevatten het maximum aantal candidaten zijnde i
tien; een andere acht, een andere zes, twee andere elk
vier, en de laatste slechts twee candidaten. Op dit ver- j
schillend aantal moet hier de nadruk worden gelegd. De °
. . voorgedragen namen zijn fictief; uit de bijvoeging van de i
woonplaats blijkt dat de meeste der voorgedragen can- j
didaten wonen in de provincie, waartoe de kieskring be- 1
L hoort, enkele andere zijn gekozen uit Zuid-Holland. ln het «
" geheel 44 namen, terwijl het billet er 70 mocht bevatten. j
Vóór elken naam staat het zwarte vierkantje met den witten
stip in het midden, welbekend uit de tegenwoordige stem- j
billetten, waarvan ook door elken kiezer één, op straffe g
van ongeldigheid, niet meer dan één mag worden zwart ge-
maakt. Het billet is dus veel grooter dan het tegenwoordige, ‘
maar de door den kiezer te verrichten arbeid blijft dezelfde.
l
l
l