HomeEvenredig kiesrechtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 903.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

1-i
Q in alle kieskringen. Tusschen die afgevaardigden en een
bepaalden kieskring bestaat dan geen band. lntusschen is
dit bezwaar niet zoo heel groot. Er zullen andere afgevaar-
digden zijn, gekozen op lijsten alléén in dien kieskring
ingeleverd, zoodat de kring toch is vertegenwoordigd.
Bovendien werken alle kiezers, die gestemd hebben op de .
gelijkluidende .lijst, rechtstreeks mede tot de verkiezing
van afgevaardigden. Zij zullen dus stellig niet het gevoel ' 1
l hebben niet te zijn vertegenwoordigd? til
F ,,Wel kan deze gewaarwording ontstaan in het onwaar-
t schijnlijke, maar denkbare geval, dat aan geen enkele,
binnen een bepaalden kieskring ingeleverde lijst een zetel
i wordt toegekend. Dit is b.v. mogelijk als in den kieskring,
i die het minste aantal kiezers telt, vele kiezers zich van
i stemmen onthouden en de opgekomen kiezers hun stemmen
verspreiden over een groot aantal verschillende lijsten. Als
al deze factoren tegenwerken, kan het zijn dat geen van
ä de in dien kieskring ingeleverde lijsten een aantal stemmen
behaalt gelijk aan het kiesquotient. Verloren zijn zelfs dan
j de op deze lijsten uitgebrachte stemmen niet, want zij be-
houden haar volle waarde ter verkiezing van elders gestelde
i candidaten van dezelfde partij. Maar in zulk een geval is
. er geen afgevaardigde, die door locale banden aan dien
i kieskring is gebonden. De kiezers daar zien dan in het
vertegenwoordigend lichaam geen leden plaats nemen, die
j zij bepaaldelijk als hun afgevaardigden kunnen beschouwen."
,,Ten slotte is nog dit geval denkbaar dat, ook al worden
in elken kieskring afgevaardigden gekozen, aan een lijst
een zetel wordt toegekend, terwijl aan een andere lijst,
ingeleverd in dienzelfden kieskring geen zetel wordt toe-
t gewezen, hoewel deze laatste meer stemmen behaalde. ln .
dien uitslag doet zich dan gevoelen de invloed, dien door n
de onderlinge verbinding van lijsten de aldus uitgebrachte
stemmen kunnen hebben. Die invloed is volkomen ge- ja
rechtvaardigd. Maar bij oppervlakkige beschouwing kan dit '
t resultaat den eenigszins onbevredigden indruk wekken, dat
tot afgevaardigde van een streek wordt aangewezen een
candidaat, die blijkt daar niet de meest gewilde man te zijn."
,,lntusschen: ook op het punt der territoriale indeeling
is het volmaakte niet te bereiken. Naar het oordeel der
meerderheid van de Commissie wegen tegen de bezwaren,