HomeEvenredig kiesrechtPagina 15

JPEG (Deze pagina), 882.83 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 23.47 MB

_ ts j
worden verdeeld over alle lijsten te samen, die in het
land zijn ingeleverd, onverschillig in welken kieskring.
Zoodra het verkiezingswerk is gevorderd tot de verdeeling Q j
der zetels, naar evenredigheid van het aantal stemmen g. Y
op elke lijst uitgebracht, vallen de grenzen der kieskringen i
ä weg en wordt het land één kiesgebied, zonder dat de _
ij territoriale indeeling verder eenig gewicht inde schaal legt. ._
' Ten einde het verlies aan overschietende stemmen zooveel , n
mogelijk te beperken is gelegenheid gegeven om lijsten ; i
onderling te verbinden. Nlaakt een partij van deze gelegen- _
heid gebruik, dan gelden bij de verdeeling der zetels al V
haar lijsten aanvankelijk als eene lijst. Haar wordt dan een i
aantal zetels toegekend evenredig aan het geheel aantal gj
stemmen uitgebracht op al haar lijsten, zoodat zij zich
slechts het verlies van een overschot aan stemmen behoeft ”
te getroosten. Het aantal zetels, op deze wijze aan de partij _;
toegekend, wordt vervolgens verdeeld over haar verschillende j
lijsten, naar evenredigheid van het op elke lijst uitgebracht Y
aantal stemmen. De Commissie voegt hieraan toe ,,moeilijk- i
heden van technischen aard zijn niet te duchten" en toont . .
door deze toevoeging al heel weinig inzicht in de werking V
van het door haar voorgedragen stelsel te hebben. Want .
zij vergeet dat langs dezen weg eminente mannen, die xl
bij de partijbesturen niet in den gunst staan en dus door vr
- hen niet op de lijst worden gebracht, ook niet kunnen in
verkozen worden, al hebben zij in den lande nog zooveel § a
aanhang. C t
Slechts partijleiders en hun aanhangers zullen langs dezen
weg op de lijsten worden gebracht en dus voor verkiezing J
in aanmerking komen. Voor onafhankelijke mannen, die Y
_ zich aan den dwang der partij niet willen onderwerpen i
is geen plaats op eenige lijst; zij kunnen dus ook niet j
verkozen worden. Dat aan het door haar verkozen stelsel
ä ook bezwaren zijn verbonden wordt door de Commissie _. l
' niet verheeld. Daaromtrent schrijft zij het volgende: ,
,,Een zwak punt vertoont haar stelsel, dat de Commissie _
niet wenscht te bemantelen. Er zijn in het stelsel gevallen g
denkbaar, waarin het locaal verband tusschen kiezer en
afgevaardigde niet volledig tot zijn recht komt. ln de eerste
plaats is dit het geval als afgevaardigden gekozen zijn op "
C gelijkluidende lijsten, ingeleverd in verschillende, misschien
l
l