HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 45

JPEG (Deze pagina), 791.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

l
l l
45 i
ïïnvïï gemeen, dat ’n regte Afrikaanse huis, waar U altijd
Iionaal welkom sou wees, daartoe sounbijdraag om uw
Emmen studietijd h1er­te veraangenaam. Mij hartewens 1S dan
Em, dat ook, dat U mij sal beskou als uw ouboet, die in alles
abt dat belang stel, wat U betref en altijd bereid sal wees om
Dlldêrs met raad en daad bij te staan. Met die belange van ï
Volks- p d1e van U, wat die regswetenskap bestudeer, sal ik
[mmêfs i mij natuurlik die meeste tijd besig hou en graag sal·1k
mtwüç Q alles wil ,doen om U op sodanige wijse voor te bere1d,
1 ik er * dat U te enoor die praktijk. nie als vreemde sal staan
D Staat me en tegelijkertijd look die nod1ge·teoret1ese kennis
1 Wam sal besit om tot die juiste oplossing van jur1d1ese
lllvloed vraagstukke te kan meewerk. l N p
wat in Dat die betere ontwikkeling, wat U almaal hier krij, E
op U ook ’n groter verantwoordel1khe1d le, hoef 1k nie
tgïvani met nadruk te betoog nie. U weet goed genoeg wat l
fuïnïï vir vroue en mans ons in die kritieke tijd van ons
H in de volksbestaan nodig het. U weet, wat uw roeping sal
wees, als U eenmaal weer huistoe trek, en ik twijfel j
Macht A daar ook glad nie aan nie, dat die gedagte dat ’n man
l als Generaal HERTzoG een oud-student is van die
Y Amsterdamse Universiteit U sal besiel met hoge ideale
A en ook die nodige moed en krag sal gee om met hart
an om en siel en inspanning van alle kragte mee te help
ins mg aan die opbou van die afrikaanse volk, wat alleen j
€n€€m’ mogelik is, wanneer aan al twee die seksies van die
ïtênäïï bevolking die vrijheid en die gelegenheid gegee word l
’ _ om sig te ontwikkel langs die lijne, wat die karakter
läaïï van die volk en sij verlede ons als die juiste aanwijs.

Vij aan Ik heb gezegd.
het ik
i ?
l