HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 42

JPEG (Deze pagina), 848.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

ik i i
wél è ë
lgjjêtiii ‘- ii
äf i

"=êT’l ä
lïfxv ` l
42 1
'lllllvï ­­ ­ ho
gj W bij te dragen tot de versterking van de band tussen
Qlàllg het Afrikaanse en het Nederlandse volk, een band, be
die niet alleen op historiese gronden berust, maar een A rw
we diepere en meer blijvende grondslag heeft in onze ge
bloed-, taal- en geestverwantschap.

Heegge/eerde Hezevz Pzefessmeea aan deze Um`ve1’s2`z‘ez`z‘ /
`A Biezonder hoog op prijs stel ik de eer opgenomen ,
te worden in uwe rangen; gij, die door de hoge l SC
opvatting van uw taak en uw toewijding de beste Q fe
tradities van de Nederlandse Universiteiten hebt mj
gehandhaafd, en getoond, dat de waarde van een OL
volk voor het mensdom niet gelegen is in het aantal, Ce
maar in het gehalte zijner burgers. Aan het ver- de
trouwen door U, Professoren van de Faculteit der s gl
l**·i,,ï;;,, Rechtsgeleerdheid, in mij gesteld, dank ik de eer en E
het genoegen deze leerstoel alhier te bekleden. Van de ( to
grote verantwoordelikheid, welke die taak mij oplegt,
ben ik mij tenvolle bewust. Of mijn werkzaamheden
‘ aan de verwachtingen zullen voldoen, en of het ver- rc
trouwen door U in mij gesteld niet beschaamd zal m
worden, zal de tijd ons moeten leren. Ik kanUalleen Za
de verzekering geven, dat ik mijn uiterste best zal
doen. Dat ik in de uitvoering van mijn taak voort-
durend op uwe welwillende steun kan rekenen, daarvan
houd ik mij ten volle overtuigd. De ondervinding
reeds in uw midden opgedaan is mij hiervoor een
waarborg en geeft mij de verzekering van een prettige az
werkkring in een sympathieke omgeving. Al ligt tg
mijn taak op een gebied, dat zich aan de uwe niet dl
nauw aansluit, er alleen maar indirect verband mee g'