HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 41

JPEG (Deze pagina), 847.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

` l
5 ;j
gesteld uit zal gaan, die wij voor de instandhouding van
1r ook · ons eigen volk nodig hebben. Bovendien zullen wij
ikaans V nog langen tijd voor een behoorlike wetenschappelike ·
2 strijd opleiding onzer jonge mannen en vrouwen op allerlei
rreden, gebied op het buitenland aangewezen zijn. En vragen
iten is wij ons dan af welk land onze jonge Afrikaners de
int U meeste voordelen aanbiedt, zowel op wetenschappelik als
1 land, nationaal gebied, dan moet ongetwijfeld aan Nederland
is laat, de erepalm worden toegekend. Want niet alleen ver-
ewend zekert de hoge plaats, die Nederland op wetenschappelik
;taans­ V gebied onder de rij der volkeren inneemt, ons een
m een degelike opleiding, de nauwe verwantschap tussen onze
zkelde, talen, de sympathie, die men hier voelt voor ons volk
trouw en zijn nationale idealen, de innige overtuiging dat
tan de de strijd om eigen volksbestaan der Afrikaners niet
ichzelf alleen hun zaak is, maar die van heel de Nederlandse
»/`raagt stam, zijn ons een waarborg, meer dan dit in enig
S, hun ander land het geval is, dat de jonge mensen, die hier
eigen hunne opleiding hebben gehad, naar het vaderland
1 maar zullen terugkeren, met nieuwe moed bezield, met N
patois, nieuwe idealen verrijkt en met het vaste voornemen
.t hun om te handhaven ons eigen volksbestaan. Ik behoef
leiden alleen maar te wijzen op een man als Generaal Hmvrzoo, ,
Kan om U hiervan te overtuigen. Goddank, hij staat niet
ikaner, alleen en onder zijn krachtigste ondersteuners vindt
groeid men de jonge Afrikaners, die hier te lande hunne
eigen opleiding mochten genieten. Onnodig U de uitdruk-
zwezen kelike verzekering te geven, hoe zeer ik het waardeer, .«
lie hij dat U mij in de gelegenheid hebt gesteld om hier
el ver- krachtdadig mede te werken aan de vorming van ons
;al nog jong geslacht tot karaktervolle, doelbewuste, eerlike en t
kracht moedige patriotten. Moge het mij ook gegeven zijn
l
l
) ,
l
l
j {