HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 39

JPEG (Deze pagina), 752.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

ä
li
3
§ nl
ss
üzen, . . .. .
r van beheerst, de afwez1ghe1d van subt1l1te1ten en
Ppên kunstmatig opgebouwde begrippen, de rekbaarheid en j
1;;; het gerede aanpassingsvermogen. aan de omstandig-
riplcs heden van het land en de opvattingen van het volk,
Een in een woord, de gezonde, praktiese en b1ll1ke z1n
ding, van onze Hollandse voorgangers, d1e Ult hun gemeen
costumierrecht en het Romeins recht een stelsel hebben
gens opgebouwd, dat wars van alle kunstmatigheid, ruim-
L het j schoots voldoet aan de eisen van de moderne samen-
leving en in zich de kiemen draagt van grote levens-
ïïcï vatbaarheid, omdat het niet staat buiten het volk,
bron maar u1t het volk is voortgekomen, zodat terecht ook
kort van ons gemeen recht kan worden gezegd dat ,,het
l niet 1S het produkt van de wijsheid van één persoon,
lgêls of een vereniging van personen, in een bepaalde
gg; p leeftijd, maar van de wijsheid, het overleg, de onder-
mdê I vinding en nauwkeurige waarnermn g van vele geslachten
L het [ van W1_]ZC en verdienstelike mannen".
het l
acht' Edelae/eiáaze Heren Besmzerdezs deze sier! Amsáerdam
ïïï en Czeraäezezz dezer Um`vezsz`Zez'2f.’ l
item Van deze gelegenheid wil ik in de eerste plaats
ir Of gebruik maken U, en met U geheel het Nederlandse
'OHC volk, de hartelike dank te betuigen van het zich meer
van j en meer bewust wordend Afrikanerdom, voor hetgeen
ons ‘ U voor ons heeft gedaan en nog steeds doet. Het i
D te l is U gegeven ons in de strijd voor het volksbestaan
L; I krachtige bijstand te verlenen vooral. op geestelik en
1 er mtellectueel gebied. Dat het U hiermede ernst is
l getuigen niet alleen de bereidwilligheid, waarmee de
ll
l
nl
ll
è