HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 35

JPEG (Deze pagina), 823.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

nl
ss
jef een? 1
Schotêmj onschuldig zijn. Zo zegt bijv. MOORMAN1) dat het
akt aanê genoeg is, dat de wetgever zich verklaard heeft 1
Em Su_af_j omtrent mindere of geen ongelijke gevallen, om een
{md Ván rechter te wettigen tot de straf van een nog ergere,
ich Zultä grotere of tenminste dergelike misdaad. ,,Want de ,
ld was dagelijks toenemende menschelijke boosheit maakt dit
anddêêlj genoegzaam onmogelijk", voegt hij als uitleg aan j
dat een; zijn mening toe. ‘ Hetzelfde treffen wij aan bij VAN
roordêcl HOOGENDORP 2) die beweert, dat de rechter tot buiten-
mening gewone of willekeurige straffen moet overgaan, met
it VOO1__ alleen ,,zoo de wet zonder straf benoeminge de bepaaling
L Hand derzelve aan ’s rechters willekeur overlaat, maar ook
gd,m€t% dan, indien de gepleegde misdaad noch eenen bij-
Odanigê zonderen naam hebbe, noch in wetten of instellingen E
niet in duijdelijk begrepen te zijn gevonden worde, dewijl '
praktijk het onmogelijk is, dat van iedere misdaad een bij-
dat da zondere soort opgenoemd en die met eene beteekende 1
_OO1_ die straffe afgebakend worde." · e
zodanig Ik tw1jfel er ten sterkste aan of 1emand bij ons j
[moord theoreties deze stellingen zal willen verdedigen. Dit I
lneemt niet weg, dat in 1889 in de zaak QUEEN
Ida dc v. MARAIS 3) ons gemeen recht verrijkt werd met 4
zijn tijd geen splintermeuwe misdaad, nl. openbare onbetame­
ammdê ëlikheid, ,,publ1c 1ndecency". De advokaat voor de
TS, dan jKroon moestherkennen, dat een zodanige misdaad
2ht van jdoor de schrijvers n1et werd vermeld. Het vonnis,
tar ook jïjoor Hoofdrechter DE VILLIERSf gewezen, dït ik ,
ä eni szins uitvoeri weer ee o zi`n be n ­
N dood € g g g m J a g 1
j I) Verhandeling over de Misdaden cap, 1. p. 6.
2) Lijfstraffelijke Misdaden Cap. 155 nos. 1 en 2.
* 3) 6 s. c. 367.
ll
ä , s i