HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 30

JPEG (Deze pagina), 880.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

" Y Y ' ’ · ., ~ V. .-
l
Qi.;
iii 5
iw t
i SO
l oude recht geheel is verdrongen. Waar geen wettelike te
voorziening bestaat, houden we nog vast aan hetgeen ko<
goed en bruikbaar in het oude stelsel is. Daar neemt i rec
het Engels recht dezelfde plaats in als vroeger het p her
Romeins recht hier te lande. Het wordt toegepast, i ko<
omdat en alleen in zoverre het billik is. Evenals To
men vroeger uit het Romeins recht het goede heeft te
overgenomen en het meer techniese, op historiese eig
gronden alleen verklaarbare, heeft verworpen, zo du:
j nemen ook wij, bij afwezigheid van enige voorziening he<
zi in ons eigen recht, het Engels recht aan, voorzoverre leg
gj, het beginsels huldigt, die redelik en billik zijn en dei
Qmgf verwerpen wij het meer kunstmatige. Ook onze wet- vei
geving, ik stipte het reeds aan, heeft ons handels- het
recht in Engelse geest vervormd. Onze Wisselrechten, br<
V onze wetten op Naamloze Vennootschappen, Faillisse­ zic
mentswetten hebben het Engels recht tot grondslag. ‘ an
Bovendien heeft men in de Kaap Kolonie een bil
,,lVlerchant Shipping Act" gebaseerd op het Engelsj str
recht en bepaalt de ,,General Law Amendment Act"
j van 1879 dat in zeezaken, zee-, levens- en brand-; no
assuranties en in het vervoer ter zee het Engelsj ee
recht moet worden gevolgd. Als een gevolg hiervan na
. neemt het Engelse assurantierecht ook in die kolo­§ nic
i. niën, waar het niet uitdrukkelik van toepassingi str
werd verklaard, een overwegende plaats in. Curieusi erl
is het dat bij laatstgenoemde wet de beginselen; m<
il van de Engelse leer omtrent ,,stoppage in transitu"; W
ij van kracht werd verklaard. Het recht van ,,stoppage op
in transitu" is de bevoegdheid de verkoper verleendè ni<
op de verkochte goederen, die hij reeds aan een derde ge
il had toevertrouwd ter vervoer naar de kooper, beslagj `
ii 2
lw ä
li
lïlêëi 2
xllë-iq