HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 29

JPEG (Deze pagina), 822.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

l .
E
Q 29
ireven custom against a statute" komt hier om de hoek kijken.
Ter beslissing is deze vraag nog nooit voor een Zuid
door Afrikaans Hof gekomen, voorzover ik heb kunnen M
of de nagaan. De bewering van Hoofclrechter DE V1LL1ERs
en. In was maar een 0áz`z‘.»zr dztlum.
ze het Aan die grote kracht aan de gewoonte toegekend t
voor als rechtscheppende factor is het te danken, dat het °
:rorde­ oude recht zich met zo’n gemak heeft aangepast aan
;unnen de omstandigheden van een land, dat toch in zovele
uldigd opzichten verschilde van het land, waarin dat recht
Jok de was ontwikkeld en tot bloei gekomen, en het pleit
iet hij boekdelen voor de innerlike waarde van het recht
atuten zelf, dat de overgrote meerderheid der oude beginselen
olonie vandaag nog gehuldigd wordt.
ofd in Op de regeling van het handelsverkeer, meer dan op
ge tijd enig ander gebied, heeft ons recht echter de invloed onder-
rerden j gaan van het Engels recht. Dit kon ook niet anders.
stand Onze gehele handel is voor ’t grootste deel in handen
vorm. Evan Engelsen en onze handelsgewoonten berusten
wordt, dus hoofdzakelik op de in Engeland gangbare. Op ‘
geaçht die wijze heeft menig Engels beginsel de weg in ons V
iet de gemeen recht gevonden. Hieraan is het ook te wijten,
atuten idat onze wetgeving op dit gebied bijna geheel op 4
is het het Engels recht is gebaseerd. Die wetgeving was
ode of meer de erkenning van een bestaande toestand, dan
: refe­ äwel het scheppen van nieuw recht. Men moge het
neuke uit een nationaal oogpunt betreuren, dat niet meer .
geving rekening werd gehouden met het goede in het oude, l
_ Men jde macht van de gewoonte en overwegingen, van «
.ege a utiliteit hebben in deze de beslissing ten gunste van
lhet Engels recht in de hand gewerkt. Men moet
echter niet denken, dat in ons handelsverkeer het
1
ë
tl
5 .
3 Q?