HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 28

JPEG (Deze pagina), 852.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

*¥:‘ l
28 L
ll l"ill ï
lljlgi de gewoonte te erkennen, zelfs waar het geschreven Cuë
wetten gold. Te
Eigenaardig is het standpunt ingenomen door Afl
Hoofdrechter DE VILLIERS omtrent de vraag of de Hag
gewoonte ook een geschreven wet kan afschaffen. In wat
_ de zaak van SEAVILLE v. C0LLEv 1) besliste het
f_;. Kaapse Hof dat de geschreven wetten van voor alS
1806, dus de Hollandse placaten en lokale verorde­ oui
QL pi ningen ten tijde van de Compagnie, in onbruik kunnen de
geraken - een stelling, die bij ons algemeen gehuldigd op:
X wordt - maar over de vraag of de gewoonte ook de wa
wetten na 1806 zou vermogen af te schaffen, liet hij boe
zich op de volgende wijze uit: ,,Wat echter de statuten zelï
betreft door de Wetgevende Macht van deze Kolonie Val
gepasseerd na 1806, zou ik er een zwaar hoofd in
i; zien aan te nemen, dat onbruik voor hoelange tijd enï
;:_ ook voldoende zou zijn ze af te schaffen. Ze werden § ga:
behoorlik bekend gemaakt ten tijde van het tot stand On
E komen, en zijn alle gepubliceerd in authentieke vorm. Val
Wanneer een zodanig wet niet meer vereist wordt, duf
· kan de Wetgeving, die bekend moet worden geacht die
met zijn eigen wetten, ze herroepen. Maar met de gêï
verzameling wetten van Holland ingevoerd, de Statuten dal
van Indië en de lokale wetten van voor 1806 is het hëï
lj W anders gesteld. Ze zijn niet te vinden in een code of me
authentiek document, waarnaar men gemakkelik refe­ WC?
W reren kan, en dikwels is het alleen door een rechtelike uit
beslissing omtrent een betwist punt, dat de Wetgeving 1‘€l<
het bestaan van een of ander wet gewaar wordt". Men de
ziet, de Engelse regel, "that a man cannot allege a util
jlçëlll _.._.. het
ill 1) 9 Juta $9- ;ï CCI


li.; il
~· ii o