HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 19

JPEG (Deze pagina), 807.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

er het geen behoorlike onderwijzende Universiteit hebben in
@ Zuid­Afrika, met een voldoende staf om aan die
rechts- uitgebreide stof recht te doen, kan het niet anders,
i is te of de opleiding onzer juristen moet er onder lijden.
, voor Bezien wij de feitelike toestand in Zuid-Afrika, dan
e aard V moet ons van het hart dat er nog heel veel verbeterd
loef ik moet worden aan ons onderwijsstelsel, voordat we ­ ·
E Aan kunnen spreken van een opleiding, die aan de eisen j
an dan voldoet.
eiding Wel hebben we een Universiteit, die graden
:1, dan ook o. a. in het Romeins­Hollands recht verleent en
iet het vrij hoge eisen stelt aan het examen voor toekomstige
dt toe- advokaten, maar de_ gelegenheid tot een wetenschap-
Cêkêlld pelike opleiding ontbreekt. Aan de ,,University Col-
en, in leges" worden ook wel lessen gegeven in het Rom.- i
instel- Holl. en Engels recht, maar dit geschiedt door
N311 <Zl€ praktiserende advokaten, die dus niet hunne gehele
> 1‘€Chï aandacht aan het werk kunnen schenken, en veelal
rogclik zelf niet het voorrecht hebben gehad van een voldoende
E moet wetenschappelijke opleiding. Ons examensysteem is er l
Cl, Hiêt ook niet op berekend van onze jongelui zelfdenkende
is juris wezens te maken. In 1908 nog beklaagde Rechter
WESSELS, een van de leden van de juridiese commissie i
kaanse van de Universiteit, er zich over, dat ons recht niet
HTCCM werd bestudeerd als een wetenschap, maar als een
 uit§ werktuig. 1) Tekenend voor het onderwijs in ons
¤O€ï€¤ recht daar is het feit, dat tot het verkrijgen van
511 hét de graad van Bachelor of Laws kennis van Hollands l
illende geen vereiste is en dat eerst van IQI3 een
1d€€1‘d, kandidaat bewijs zal moeten afleggen van kennis
erking mm.
mg WC j 1) Introduction, History of Roman Dutch law p. 4.
i
f
r
E
l _