HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 18

JPEG (Deze pagina), 871.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

w
jl 2
l.
18
3 I
¤ l .
. zaken echter ook de omstand1gheden, waaronder het gee
beginsel werd toegepast. Q Zuf
Dat met die bonte verscheidenheid van rechts- uit;
E; bronnen een kennis van ons recht niet s oedi is te Of
E . P g
;‘ verkrijgen, ja het zelfs een hele studie vereist, voor Be.
E: men weet, waar het recht te vinden, en men de aard mg
der bronnen naar waarde weet te schatten, behoef ik mc
niet met nadruk te betogen, het spreekt van zelf Aan ku;
l` de o leiding van een Zuid-Afrikaans `urist moeten dan vor
l P ° J
Eg ook biezondere eisen worden gesteld. Wil die opleiding
enige aanspraak maken op wetenschappelikheid, dan Og
moet rekenin ehouden worden niet alleen met het vri
Q S j
‘ recht, zoals heto het o enblik in Zuid Afrika wordt toe- ad
lil P g ­l
gepast, maarmoetoverwegende plaats wordentoegekend PC
gil aan de studie van het Oud­l·lollands recht en, in lg
E1 . . G g
ih verband daarmee, aan de studie van de rechts1nstel­ á I-I.
ll'
lingen en staatkundige toestand van Holland van de py;
oudste tijden ali want zonder die kennis is ons recht aa
, niet alleen niet te begrijpen, maar kan men onmogelik ’ zg
irl;
de bronnen naar waarde schatten. Daarnaast moet r Wg
het Romeins recht rondi worden bestudeerd, niet Z OC
,1, g $5 j
alleen bloot zoals het te vinden is in het Corpus juris W.
maar aan de hand ervan hier te lande. W
De personen, met de opleiding van Zuid-Afrikaanse V;
juristen belast, moeten dus niet alleen het modern recht W.
ll i . . . i
kennen, en 1n verband daarmede d1e leerstukken uit g W.
ll? , .. §
ll. het Engels recht, die het hebben beïnvloed, Z1_] moeten rg
ij! ook vertrouwd zijn met het Oud­Hollands en het d.
W . . .. . . E
Pg; Romems recht. Bovendien moeten z1j d1e versch1llende g.
. . l
ll., bronnen niet als o zichzelf staand hebben bestudeerd, k;
ll. P .
i maar als factoren, die door onderlinge wisselwerking ._
een nieuw systeem hebben doen ontstaan. Zolang we ;
ll
ll
'li:]

*5 ïï
TE,. ë