HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 17

JPEG (Deze pagina), 802.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

sa i
l ,
è *7
bben i zoek in die kwestie is, dunkt me, geen overtol-
trden J ligheid.
- en j Deze zijn de hoofdbronnen van ons recht, een bonte
de mengeling, waarin men niet gauw thuis raakt en waarin
n de ë het opsporen van een rechtsregel, zelfs daar waar men
een complete verzameling van de bronnen heeft, moeilik «ï
dat en tijdrovend is. Geen een verzameling, in Zuid Afrika
ullen j altans, voldoet echter aan die eis en weinig advokaten
ä of rechters hebben de tijd om, zelfs al bezaten ze de
n de f nodige taalkennis, die bronnen telkens nauwkeurig te
cbrui- j onderzoeken.
u toe Q Met het Engels recht is het echter anders gesteld.
eheel li Wel heeft men geen algemeen wetboek, vormen afzon- .
heer r derlike statuten en de gewijsden de bronnen van dat
zaten i recht, maar, en dat is het grote voordeel, men heeft .
van i op alles een behoorlik register. Elk Engels werk is
van, , van een nauwkeurig index voorzien, waarin de behan-
acht, E delde stof in biezonderheden wordt aangegeven en
naar il systematiese "Digests" geven de korte inhoud aan van
doen de gewijsden. Op die wijze is het gemakkelik de
nden autoriteiten, die men nodig heeft, in betrekkelik korte i
, die tijd op te sporen, wanneer men maar een complete
L het verzameling heeft. Daar men eeuwen lang de gewijsden i
iarin j heeft opgetekend en bewaard, -- ze lopen over meer
1 als I dan 3,oo jaar - heeft men een schat van jurisprudentie
dden en kan men begrijpen, dat al heel zelden een zaak
n de voorkomt, waaromtrent men niet iets kan vinden in
1der­ die verzameling. Dat men onder die omstandigheden *
in die gevallen, waar ons gemeen recht met het
J Engels recht overeenstemt, meer Engelse zaken citeert
li dan Hollandse schrijvers, is begrijpelik. De schrijvers
geven misschien alleen het blote beginsel, de Engelse

`
L bij