HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 16

JPEG (Deze pagina), 822.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

9 1
E 1
ia · 16 .
‘ï ë
I 1 . .. I
li volgen, dat onze eigen oude schrijvers ons hebben · zoe
lj 1 gegeven. Wil onze rechtswetenschap niet ontaarden J ligk
9 in een o klo en en na raten van schri'vers -­ en ,
., P PP P J .
Q wij zijn al mooi op weg - dan moeten wij de me1
z .. .
H bronnen zelf bestuderen, en als we dat doen zijn de i het
] nieuwere schrijvers onschatbare hulpmiddelen. een
Hiermee wordt het veld van onderzoek, dat . en
al reeds wijd is, er niet kleiner op, maar we zullen j alta
ruimschoots voor onze moeiten worden beloond. ä of
Moeten wij VAN RIEBEEK geloven, dan zouden de f noé
gil wetten en rechten naar de Indiese manieren gebrui- j onc
kelik ook bij ons kracht van wet hebben. Tot nu toe Q
hebben ze echter op ons gemeen recht in het geheel M Wc
geen invloed gehad. Reeds in 1897 heeft de heer « der
Roos ll) een lans gebroken voor de lndiese placaten P rec
en lokale verordeningen gedurende het bestuur van i op
‘ de Compagnie, maar niemand nam er enige notitie van, j var
totdat hij in 1906 2) weer de kwestie ter sprake bracht, 8 del
om o die manier een onderzoek uit te lokken naar F s s
,, P , Y
de rechtskracht van die placaten en ze te doen de
publiceren, wanneer ze nog van kracht bevonden . aut
werden. Hierop antwoordde de heer VAN Z1]L, die tijd
lf _ _
te Kaapstad de gelegenheid had de stukken 1n het ver
archief in te zien, met een reeks artiekelen 3) waarin j hee
ten enenmale ontkend werd, dat Indiese zowel als · dai
laatselike lacaten ooit enige verbindend ezav hadden i en
P P s g s .
lf gehad. Moeilik kunnen we echter het resultaat van de M vo<
AQ, _
heer VAN ZIJL zonder meer aanvaarden, en een onder- die
ii in
ïi :1
A ; E
1) S. A.L.]. vol. 14 p. 1, jj dn
2) s. A, L. J. vol. 23 P. 242. [ al
3) Zie S. A. L.j. van 1907 en 1908. gC‘
~ r

ïä l
lx
Tr
Il; EI