HomeEngelse invloeden op het gemeen recht van Zuid AfrikaPagina 10

JPEG (Deze pagina), 827.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 40.28 MB

A !
l
ro
Kolonisten was, dat hun recht het Romeins­H0ZZa7zds alg
jj recht was, blijkt verder ook uit de voorzieningen der 1 NE
j andere staten en koloniën op dit punt. Toen Natal ? gg
als Engelse Kolonie was geproclameerd, werd o.a. ook
bepaald in 1845, dat ,,het systeem, code, of verzameling gg;
wetten, gemeenlik bekend als het Romeins­H0llands ` vgl
recht", het recht van het ,,district" van Natal zou zijn. 1) ‘ gg]
In de 33 Artikelen, de eerste Grondwet van de j Op;
Transvaal, heette het, dat de ,,l·Iollandse wet" de basis T zg
van de wetten van de staat zou vormen, maar op A bg,
redelike wijze en in overeenstemming met de gewoonten Q va]
van Zuid Afrika. Drie jaar daarna, in Septemher 1852, en
ïl werd bij Volksraadbesluit aan het werk van VAN DER { sa;
jj LINDEN (Handboek) en in aanvulling daarvan aan het hel
,,Rooms-Hollands Regt" van VAN LEEUWEN en de E gg;
j ,,Inleiding" van DE Gnoor wettelik gezag toegekend. Q
De oude Grondwet van de Oranje Vrijstaat 2) bepaalde, V ig,
ij dat, bij zwijgen van lokale wetten, het Romeins-Hollands Z mg
.5; recht het recht van de staat zou zijn. In de nieuwe E PH
grondwet van 1898 3) vinden wij een uitvoeriger regeling, dug
en werd, evenals in de Transvaal was geschied, 9 vo,
wettelik gezag toegekend aan een aantal schrijvers. J gm
Ook in Zuidelik Rhodesië is het Romeins­Hollands L dg
recht de basis, bij afwezigheid van plaatselike voor- 1 WO
zieningen.4) Me dunkt, dit toont duidelik aan, dat men sch
zich alléén bewust was van de geldigheid van het i lig;
Romeins­H0Zla¢zds recht, en niet van een recht, dat Pla
v-"_" G dik
ll X ïïïfásï V§°§‘§$5` °“‘
S) Hoofdsti 1 § 1. l ` G Vee
il 4) WESSELS, History Roman Dutch Law p. 369 & NATHAN, ‘ ha?
Common Law, Introduction, p. 21. , gg],
ll
äê {