HomeDe vivisectie en de kerkPagina 9

JPEG (Deze pagina), 763.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 10.49 MB

7
wij, ook eenmaal de dag komen, waarop niemand er meer één
oogenblik aan zal denken de afgeschafte Vivisectie weer in te
voeren, zelfs al moest men toestemmen, dat zü menigmaal
goede resultaten had opgeleverd.
HI. En eindelijk hebben vvij onze eigen kinderen tegen de
onzedelijke invloeden der Vivisectie in bescherming te nemen.
willen het jongere geslacht in een moreel reine atmospheer
groot brengen. Daarvoor is noodig een ideale opvatting van
de wetenschap, want alles, wat niet gericht is op het ideaal,
m ondermijnt ten slotte en brengt ten val.
De Vivisectie is een vrucht van het materialisme en kan
K slechts in de sfeer daarvan gedijen. Wie neemt echter heden
ten dage het materialisme, dat zulk een door en door ver-
keerd beeld van de wetenschap geeft en al het ideale naar
omlaag trekt en in het slijk treedt, nog in bescherming? De
Vivisectie wil zich de glorie niet laten ontnemen, dat zij een
ideaal nastreeft, namelijk het geluk der menschen, en dus
handelt uit liefde.
Maar, zoo vragen wij, is dan het geluk der menschen louter
lichamelijk welzijn? Is de mensch slechts lichaam, of is hij niet
veel meer in zün diepste wezen geesteläk en kan hij ooit
gelukkig zün, wanneer de rechten van zijn diepste wezen
worden miskend? ,,Ach, ik ween, wanneer ik genoodzaakt
word ’t arme dier op te offeren!" ,,Mijn vriend, ’t doet mij
leed om uwentwil, maar ’t moet. Wen uzelven eraan, dan zijt
ge gelukkig, dood ’t beste in u, dan zult ge leven l" Treft ons
· niet de innerlüke tegenspraak, wanneer men zegt, dat men om
ä gelukkig te zijn zich moet wennen aan het innerlijk lijden der ziel?
De Vivisectie maakt zich wijs dat zij handelt uit liefde tot de
ï menschheid, terwül zij toch feitelijk haar voert op den weg
i van het ongebreidelde egoisme, want alles moet aan 't lichamelijk
welzijn der menschen ten offer worden gebracht. Liefde kan
nooit den weg der zelfzucht bewandelen en ware mensch-
lievendheid leidt nooit tot wreedheid. Zoo gaat het, wanneer
men het ideaal van den hemel naar beneden haalt en het doel
voor zün streven niet zoekt in de eere Gods, maar in het
materieele geluk van de kinderen dezer aarde. De wüze