HomeDe vivisectie en de kerkPagina 8

JPEG (Deze pagina), 841.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 10.49 MB

6
weerloos dier te martelen, ook al maken wij ons zelven wijs,
dat het geschiedt ter wille van de wetenschap en ten behoeve
der lüdende menschheid! God, die het geluk van al zijn schep-
selen wil, kan dat niet gewild hebben! Zulke nuttigheids­
overwegingen kunnen tegenover bezwaren van moreelen aard
niet in aanmerking komen. Het utilisme is. op moreel stand-
punt moeilijk te verdedigen en wreekt zich altijd vroeg of laat.
Maar ook op het gebied der Vivisectie heerscht onder de
mannen van het vak alles behalve eenstemmigheid! Men heeft
er met recht opmerkzaam op gemaakt, dat een gemarteld dier
niet meer normaal is en dat daaruit de vele tegenstrüdige
resultaten te verklaren zijn. De middelen, die de Vivisectie aan
de hand geeft, zün vaak niet zoo onschuldig als men aan- K
vankelijk meende, en het is zeer de vraag, of men niet andere
wegen moet inslaan om de gewenschte middelen tegen de vele
ziekten te vinden, en of men ons na enkele jaren niet zal
uitlachen, dat wü ons tegen verschillende ziekten allerlei gif in
’t lichaam hebben laten brengen, dat wellicht later zal blijken
de kiemen van allerlei andere ziekten te bezitten! Spreekt men
niet van ,,Pasteurs doodenlüsten"? Heeft Prof. Dr. M. Kassowitz
in Weenen, in zijn werk over praktische Kindergeneeskunde
niet den staf gebroken over Behring’s heelserum? Wat zeggen
vele doktoren van Koch’s tuberculine en hoe oordeelen velen
over het middel van Ehrlich? Maar wü willen op deze wijze
niet verder vragen, want anders zouden wü in dezelfde fout
van het utilisme vervallen en de Vivisectie op grond van
nuttigheidsoverwegingen gaan bestrüden! Terwül echter de
mannen der medische wetenschap over het vóór en tegen van ·
de Vivisectie strijden, willen wij de banier der gerechtigheid
omhoog houden en onze zielen redden. Zelfs al stond het vast,
dat de Vivisectie enkel goed had gedaan, dan zouden wij er
ons toch tegen verklaren, omdat wij het beginsel vasthouden i
en nooit uit nuttigheidsoverwegingen met ons geweten een
accoord willen aangaan. Ook de pijnbank heeft menigmaal
goede diensten bewezen en toen men ze wilde afschaffen,
gingen er uit rechtsgeleerde kringen vele waarschuwende stemmen
op. Toch zou heden ten dage er niemand meer één oogenblik
aan denken de pijnbank weer in te vceren. Zoo zal, hopen