HomeDe vivisectie en de kerkPagina 5

JPEG (Deze pagina), 618.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 10.49 MB

x
l
i áà °°O áè Ji, 0% ¤°£, 0% áào JL foo áào áào ¤°¤ áäo JL
TOEGEZONDEN AAN ALLE
PREDIKANTEN IN NEDERLAND. [
A DE VIVISECTIE EN DE KERK1).
f

i
hebben de woorden ,,Vivisectie" en ,,Kerk" slechts
naast elkander te plaatsen om dadelijk het antwoord te hebben
op de vraag: welke taak de Kerk tegenover de Vivisectie heeft
1 te vervullen.
V Daar valt mü iemand in de rede en zegt: ,,Zeker, mijnheer
de predikant, de houding van de Kerk in het vraagstuk der
i Viviseotie is haar duidelük genoeg aangewezen: heeft er
zich nl. in ’t geheel niet mee te bemoeien! Immers de Kerk
moet den menschen de ideale goederen eener hoogere wereld
` brengen, terwfjl de Vivisectie zich met de dingen dezer wereld
heeft in te laten en een zuiver wetenschappelük vraagstuk is.”
Dus weder die ongelukkige scheiding tusschen geloof en
A wetenschap !
á Daar zijn vele doctoren en physiologen, die niet kunnen
' Aerdragen, dat dominees in zake hun wetenschap meespreken.
' ,,Die dominees bemoeien zich ook maar met alles l" klagen zij
en zün van oordeel, dat ieder op zün eigen terrein moet blüven.
f Zn laten de wereld van ’t geloof gaarne aan de Kerk over
‘ en willen verder in hun wetenschappelijke onderzoekingen niet
worden gestoord.
1) Voordracht gehouden op het Congres van den Vereldbond tegen
i de Vivisectie 5-9 Augustus 1912 te Zürich.