HomeDe vivisectie en de kerkPagina 12

JPEG (Deze pagina), 725.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 10.49 MB

10
De Evangeliedienaren hebben nog altgd, niet alleen door hun
prediking, maar ook door het godsdienstonderwgs, grooten
invloed op de menigte. Er zgn twee middelen om de openbare
meening te bewerken: het woord en de pers, middelen, die
bgna dagelgks den Evangeliedienaar ten dienste staan.
moet met zijn gansche persoonlgkheid, in woord en geschrift,
voor de zaak der gerechtigheid opkomen. Van menschenvrees
moet echter in het geheel geen sprake zgn. Wanneer wg
Christus prediken, moeten wg ons op den haat der wereld
voorbereiden. En wg prediken Christus niet alleen, wanneer ,
wg aan zondaars de liefde Gods brengen, maar ook, wanneer "
wg in ons leven toonen, hoe deze liefde onze geheele persoon-
lgkheid geadeld en ons tegenover menschen en dieren recht-
vaardig gemaakt heeft. ,,In de wereld zult gg verdrukking °
hebben," sprak Jezus, ,,maar hebt goeden moed, Ik heb de
wereld overwonnen."
In dat geloof willen wg moedig en blgde den strgd verder
strgden, en, om ons bg de schoone woorden van den oproep
aan de Zwitsersche predikanten aan te sluiten, ,,met vreugde en
geestdrift onze zending ook tegenover de lgdende dierenwereld
vervullen. Dat zal zeker niet geschieden ten nadeele van het
aanzien der Kerk in de maatschappg en nooit en nergens
ten nadeele van haar godsdienstig leven. Daarom is het noodig,
dat ook de Kerk haar woord medespreke."
J. A. CRAMER.
à
Op den 6*** Augustus 1912 werd te Zürich door verschei-
dene geestelgken. leden van het öda Internationale Congres voor
Dierenbescherming en tegen Vivisectie, verklaard: dat zg een ”
internationale vereeniging van geestelgken van elke gezindte
tegen vivisectie en voor dierenbescherming aldaar en toen
hebben opgericht.
President werd Dr. J. A. CRAMER te ’s Gravenhage, Secre-
taris Dr. H. T. OBERMAN te Vlissingen.
Eene bijeenkomst op 7 Augustus gehouden door Engelsche