HomeDe vivisectie en de kerkPagina 11

JPEG (Deze pagina), 766.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 10.49 MB

9
muren stroomt. Wanneer er van een Vredesbeweging sprake is,
72001925 men ook de Kerk belangstelling daarvoor te kunnen
inboezemen. Wanneei· de Wereldbond tegen de Vivisectie zijn
Congressen houdt, hoopt men ook de predikanten daarvoor te
kunnen warm maken!
Moest de Kerk niet vooraan staan? Moest zij niet de groote
vredesstichting zijn? Moest zij niet de eerste zijn om in den
naam van haar Heer den strijd tegen de Vivisectie aan te
binden?
je Als dienaar der Kerk wil ik voor het vele goede, dat zij
· heeft gedaan en nog steeds doet, niet mijn oog sluiten. En
_ allerminst wil ik in dezen tijd, waarin men de Kerk reeds
V verwijten genoeg maakt, haar schaduwzijden naar voren brengen.
t Zij is reeds onpopulair genoeg! Wanneer ik haar echter een
zeker gebrek aan pliohtsgevoel verwijt, doe ik dat, wijl ik
overtuigd ben, dat zij de ideale gedachten, die buiten hare
grenzen zulk een krachtig zedelijk streven wakker roepen, in
de sfeer van het christelijk geloof plaatsen moet en plaatsen
kan, wanneer zij ten minste niet den gelegenen tijd voorbij wil
laten gaan en straks voor altijd de geestelijke leiding van
menschen en volken uit handen wil geven!
De Kerk heeft de gelegenheid de leiding op zich te nemen,
want om haar hulp wordt gevraagd. De Kerk behoeft zich
niet met veel moeite in te dringen, zij heeft slechts op de bede
om hulp in te gaan. Met welk een bereidwilligheid heeft men
de gelegenheid geboden op dit Congres eenige woorden te
spreken en met welk een vreugde heb ik van die gelegenheid
gebruik gemaakt. Ik wilde slechts het mijne ertoe bijdragen te
i‘ toonen, dat er ook in Nederland dienaren der Kerk zijn, die
levendig belangstellen in het schoone streven van den We1·elcl­
" bond tegen de Vivisectie.
T Over ’t algemeen moest de belangstelling in ons eigen land
grooter zijn. Ook moesten de Evangeliedienaren der verschillende
landen, die tegen de Vivisectie strijden, zich nauwer aan één
sluiten, opdat hun blik ruimer en hun zedelijke kracht grooter
wierd.
WVij hebben elkaar noodig. Ook hier geldt: ,,gescheiden
voorwaarts gerukt, maar naast elkaar gestreden!"