HomeDe vivisectie en de kerkPagina 1

JPEG (Deze pagina), 481.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 10.49 MB


`
l OQQOQO OO0°°o¤OO0O¤O0OO¤0000O000000000OUO 000OOOOOOOOOOGO0OOO¤O¤¤O¤D¤00°g2°êOC020%
gcg OOg°°OOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUQOOO 000000OOOOOOOOOOOOOOUOOGOOGOO') Og Oog
0 O 0
0 O
«» ® @ O.
OO
°c9OO · oorèz
0,000 00
0 0
O 0 0 0
O 0 O 0
0 O 0 0
2 g 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
O 0 0 J
3 g O n
0 O O ,_,
0 0 Q ·;
g 3 0 r.
0 C
S 8 - ° °
:. ‘­ 0 0
0 O 2 0 0
. . »,.; E O .
3 S ‘*‘ 3 3
0 0 3 ¤
S S ° °
O 0
0 O 0 0
0 O , 0
3 8 ä 2
0 0 I o 0
. 0 U 0 0
; 0 0 0 0
0 0 0 0
’ 0 0 0 ¤
1 ¤ O 0 C
A 2 S 2 “
0 0 c J
00 G#‘·'
A ‘ 8*32 °°.°
' 0
. 00 0 0
F S Eà S Z
D O ,
O. VOORDRACHT GEHOUDEN gg
g g -· m.-·r;·--:’_· ···ï;ï.·;ï;:.ï·t.:;;.::;... ;; ...;;:.-:1 ... O 2

0 O 0 0
0 O 0 0
0 0 c 0
gg CONGRES VAN DEN WERELDBOND gg
0 0 -···_·;Y’···‘_*·ï.‘_":";:ï"‘ ·; , :·‘ï:;;". .. W; .T ;,. . O D
0 O 0 O
O O 0 0
0 O 0 0
0 0 r- ... - 0 0
gg TEGEN DE VIVISECTIE 5 9_AU§US gg
O O LT 7 ___­; - - ;;_»_;;~,;’·· ·; :* :- ..;’;. C'; 4... W- .4 ­­­­ ­ ·-~ O V3
0 0 0 0
0 0 J 0
0 O ,· 0 0
3§ ¤ ·« · TUS1Q1£ TE ZURICH. ¤ ­ - Eg
0 _ ,._,-,. E-, - . . . Y -- _ _ -- ; ;; _ i: ;:.;T:; «· 0
0 0 *0** " ` W " ' 0
3 8 ° °

0 0 C 0
0 0 «; 0
¤ <> DOOR ¤ ¤
0 0 r, 4
O 0 0 0
O 0 C
3 g R 0 `$
A CRAIVI E · °
3 g DR. J. . ­ ; 3
0 0 .l.-T 0 C.
0 0 ï-·---- -4 · ·** "*""ï" c· C
0 0 6
0 O g C
0 0 0 O
3 S ° °
0 0
0 0 0 0
0 0 U 0
0 O O 0
0 0 0 0
0 0 00
.§’¤% ëïä
000 040
E?. O¤°¤,, S E
0 0 O D 3 0
O 0 OO OO 0 0
3 3 0°°o° °o°°0 g 2
2 2 ¤° @ ä== 2 z
i. O Q °¤¤O¤ ¤C,°¤ O 3
E 3 2 0¤° °<>° 0 0
0 O OO OO 0 O
0 0 OOG 0 7
3 2 C 0
0 C
0 0 0 c
O 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 O 0
0 0 0 J
S g 0 J
2 2 g
` 0 r.
0 Q c 0
0 0 0 ‘J
2 3 :1 0
G 0
0 O 0 ’·
0 0 _ 0 0
gg ELECTRISCHE DRUKKERIJ L. E. BOSCH & ZOON, gg
0 0 O 0
2 8 UTRECHT. Z 2
O 0 co
»°O% "2°
0%OO ) 0006
O 0
O O O O
O OQO
300 Oogooggoqcggogscqgoccuqoooaocooocü GOOOOOOQOOOOOOOOOG¤O0¤¤OCO¤<>0¤gló:?O O g
OOCDOOO O¤g°°¤O¤OO00OO¤000OG¤¤OOOOQOUOGGGD OGDOOUOOOOOOOOOOCJOOOOOODOOOOW ’ G 0 OOOOOO