HomeDe mensch en de oorlogPagina 9

JPEG (Deze pagina), 639.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

VOORWOORD. VII |
voor allerlei dogmatische bakerpraat", dan die van
Bateson. Opzichzelf zou dit niets beteekenen ,· baker-
praatjes zouden mij geen aanleiding geven om mijne
vacantie­dagen te gebruiken voor het schrijven van
deze bladzijden, maar de opvatting dat de aangeboren [
eigenschappen nietige factoren zijn bij de voort- I
brenging van geniên, dat geest en lichaam van het j
kind neutrale blanke blaadjes zijn, om te beschrijven
a volonté, in een woord de opvatting, dat alle men-
schen in den grond gelijk zijn, dat ieder goed kan
zijn, die maar wil, dat zelfs zware misdadigers ,,in
alle opzichten normale exemplaren der bevolking
zijn", (p.1I9) is m. i. volmaakt onjuist, geeft aan-
.. leiding tot veel verkeerds in de inrichting onzer
Maatschappij en is de oorzaak van nameloos leed
s en zelfkwelling, die door een beter inzicht in de
questies waarom het hier gaat kunnen voorkomen
worden. De strijd tusschen hen, die de geerfde consti-
tutie als alles beheerschend en hen die, zooals Chal-
mers Mitchell, de geerfde constitutie als een nietige
factor, de inwerkende omstandigheden als alles be-
heerschend, beschouwen is lang beslecht.
Noch de geerfde constitutie, noch de inwerkende
omstandigheden hebben aanspraak op zoo’n excès
d’honneur of mogen worden blootgesteld aan zoodani- i
ge indignité.
De aard van het volwassen individu is het resul- l