HomeDe mensch en de oorlogPagina 8

JPEG (Deze pagina), 608.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

VI VOORWOORD.
(p. 115), ,,de luidruchtige pretenties van del) euge-
nistische volgelingen van M endel", (p. 117) toonen
waar hein de schoen wringt.
De Auteur blijkt aanhanger te zijn van de leer
dat de constitutie van het individu bijzaak is, de fac-
toren, die op het individu van buiten inwerken,
,,oninetelijk veel inachtiger" en de eigenlijke bepalers
van het resultaat zijn.
Ten bewijze slechts twee aanhalingen:
Sprekende van den Milton, die Paradise Lost
schreef, zegt hij op p. 116 :
,,Wat ook ,,bepaald" geweest rnoge zijn op het
,,oogenblik der bevruchting van de eicel, waaruit
,,Milton groeide, stellig was dit rnaar een I1 i e 1; i g e 1)
,,factor bij de voortbrenging van de ,,orgelstein van H
,,Engeland", van den ,,naain die door eeuwen zou
weerklinken". En op p. IZQ dikt hij deze uitspraak
nog eens aan door te zeggen : j
,,Geest en lichaain van het kind zijn I'1 e u t r a a l 1),
,,blanke blaadjes waarop vele verschillende dingen
,,geschreven kunnen worden".
Nu houd ik er niets van orn, bij verschil van rnee-
ning orntrent de uiterst rnoeielijke questies, waaroin
het hier gaat krachtuitdrukkingen te gebruiken rnaar
voor rnij staat het vast, dat M itchell’s uitingen veel
meer aanleiding geven ,,0rn de sluizen open te zetten
· I) Ik spatiecr.