HomeDe mensch en de oorlogPagina 56

JPEG (Deze pagina), 474.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

ff! E M il D
»
g DE VERZOENING VAN KAPITAAL EN ARBEID.
· lalensohappen gekapilaliseercl moet worden, worden
de lasten van het nageslacht niet voortdurend
E verzwaard, maar verlicht en wordt de mogelijk-
’, heid tot sociale verbetering, tot menschwaardiger
ll bestaan voor allen, grooter, in plaats, van zooals
lj thans, kleiner, wordt het gevoel geschapen dat,
binnen de grenzen van het mogelijke, ,,equality of ’
opportunity" voor allen wordt geschapen en ver- ·
ë dwijnt de haat, die thans den niet­bezitters te-
l, genover de bezitters bezielt. _'
Zóó wordt de mogelijkheid tot blijvenden bui- 3
ten- zoowel als binnenlandschen vrede geschapen. ”-
ën = j
ps
ll,
§_ l