HomeDe mensch en de oorlogPagina 55

JPEG (Deze pagina), 574.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

DE VERZOENING VAN KAPITAAL EN ARBEID. 45
. Maar deze kan ten volle behouden worden en
2 toch kan men het, door de gemeenschap gepro-
· duceerde, kapitaal geleidelijk tot deze doen terug-
keeren.
Daartoe bepale men slechts: dat een ieder het
recht heeft het, aan den staat komende deel, van
E zijn nalatenschap te belasten met levenslang
vruchtgebruik ten bate van één of meer door hem
aan te Wijzen personen, die, in den regel, zijn of
haar kinderen zullen zijn.
Zoo is verzoening van kapitaal en arbeid moge-
lijk, doordat dan ten slotte alle resultaat van den
arbeid - het gevormde kapitaal - aan de gemeen-
schap ten goede komt; zoo blijft de prikkel tot
j kapitaalvorming, die ten slotte dus ook de ge-
? meenschap ten goede komt, niet alleen bestaan,
doch wordt sterker, omdat een ieder weet, dat hij
‘ slechts een deel van zijn kapitaal aan zijn kin-
V deren of aan anderen kan nalaten, maar toch de
· zekerheid heeft, dat de rente van zijn geheele ka-
pitaal aan hen ten goede komt.
Zoo wordt de gemeenschap niet, zooals thans,
· steeds armer, maar steeds rijker; door de bepa-
ling dat het, aan den staat komende, deel der na-