HomeDe mensch en de oorlogPagina 53

JPEG (Deze pagina), 594.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

DE VERZOENING VAN KAPITAAL EN ARBEID. 43
de toekomstige en deze m.i. sterk overschat, om-
? dat men feitelijk aanneemt, dat er geen grens aan
het verhoogen der belastingen is.
Wel tracht men het verkwistingssysteem, dat
‘ thans schier overal heerscht, te bemantelen door
de fictie, dat slechts voor productieve werken
L, wordt geleend, maar het feit, dat men hoe langer
hoe minder staats- en gemeentefondsen als be-
leggingswaarde verkiest, toont wel dat het publiek
van deze fictie geen dupe is.
, Op den duur moet het gangbare systeem tot
staats- en gemeentebankroet leiden.
l Nu komt het mij voor, dat dit kan vermeden
r worden en tevens de verzoening van kapitaal en
arbeid kan geschieden, door in het oog te houden,
f dat kapitaal van eenig belang niet door den een-
ling, maar slechts door gemeenzame arbeid ver-
kregen kan worden en het mitsdien rechtvaardig
is, dat het gemeenzaam gevormde kapitaal ten
· slotte tot de gemeenschap terugkeert. En dit kàn
geschieden, door eene beperking van het bezits-
recht, door, bij erfenis, den staat te doen partici-
peeren, hetzij in den vorm van staats­erfrecht
hetzij in dien van hoog successierecht.