HomeDe mensch en de oorlogPagina 47

JPEG (Deze pagina), 585.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

l ONMOGELIJK WORDEN GEMAAKT? 37
t belang - zal zeggen: zeker, ik zal u die grondstof-
fen leveren, graag zelfs, maar. .. tot denzelfden prijs
als waarvoor ik U het afgewerkte product lever.
En hoe zal men dan aan den buitenlandschen
concurrent het hoofd bieden?
Alle pogingen tot isolement, ’t zij van groepen
· van Staten, ’t zij van de Staten individueel,
moeten leiden tot duurdere productie en zijn dus
in strijd met het algemeen belang.
Slechts door samenwerking, gebaseerd op het
inzicht dat men elkaar niet missen kam, kunnen de
productie-voorwaarden voor de menschheid zoo
gunstig mogelijk worden gemaakt, en dit inzicht
zal, na den oorlog en zelfs reeds gedurenden dezen,
het eerst worden getoond door den handel, aan
welken gerust het verijdelen van pogingen, om op
eenigszins groote schaal, kunstmatige belang-
spheren te scheppen, mag worden toevertrouwd.
Willen de verantwoordelijke personen, in de
· verschillende, thans strijdende landen, zoo dom l
, zijn, toch zulke belangenspheren te scheppen, dan
S zullen zij eerst door schade wijs worden; zijn zij
verstandig d.w.z. zijn zij zich hun ontzaggelijke
‘ verantwoordelijkheid bewust, dan onderdrukken l
l