HomeDe mensch en de oorlogPagina 43

JPEG (Deze pagina), 561.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

ONMOGELIJK WoRDEN· GEMAAKT? 33
11 waarschijnlijk in de meerderheid ­- wier natuur
,11 hen dwingt, soms zelfs uit edele motieven, zich-
1- zelf recht te verschaffen, als zij meenen dit op an-
11- dere wijze niet te kunnen verkrijgen.
je Door overreding zijn deze van het zichzelf
rechtverschaffen -­ en dit is niets dan één der vele
1- vormen van oorlog -­- niet af te houden; slechts
ye door dwang kan men hen er toe brengen zich aan
11 rechtspraak te onderwerpen.
11 Zoo lang dit zoo is -- en dat zal wel altijd zoo
g blijven -­ zoo lang aangeboren strijdlust en de,
1- uit deze volgende, lust tot rechten in eigen zaak,
.. den mensch eigen is, bestaat er slechts één mid-
- del om den oorlog onmogelijk te maken n.l. het
,1- tegenover hem stellen van een macht sterker dan ‘ l
hijzelf.
E- En die macht kàn geschapen worden. Evenals
,1 de strijdlust van ieder individu, binnen de staten 1
,1 1 bedwongen is, door de macht der gezamenlijke 1
fs individuen, belichaamd in hun rechtspraak en ,
11 politie, zoo kan de strijdlust der Staten bedwon-
11 gen worden, door schepping van eene macht
S der gezamenlijke staten, boven de staten indivi-
H dueel. Y
DE MENSCH EN DE OORLOG. 3 1
1