HomeDe mensch en de oorlogPagina 42

JPEG (Deze pagina), 616.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

32 Hoa KAN DE 0012Loc
ill Indien Mitchell’s meening juist ware, dat het
Tj kind een blanco velletje papier is, waarop men
j schrijven kan wat men wil, dan ware het een-
voudig den oorlog te doen verdwijnen door
L overreding, door pacifistische opvoeding in de
school.
,­ Hoewel ik geenszins wil ontkennen, dat daar-
mede iets, misschien zelfs veel, te bereiken ware
jj en een verbod van ophemeling der veldslagen in
o de geschiedenislessen op de scholen toejuichen
j zou, ben ik er van overtuigd, dat door overreding
alleen de oorlog nooit verdwijnen zal, juist om-
dat de kinderziel geen blanco velletje is, maar -
l als men in dezen vergelijkingstrant wil blijven -
ä bij verschillende kinderen een substraat van zeer
{ verschillende hardheid is.
l E Bij het eene kind week als was, aan deschrijf-
l stift geenerlei weerstand biedend, is het bij het
f andere hard als graniet, zoodat de schrij fstift niet .
j » niet alleen geen enkel spoor achterlaat, maar zelfs
jj afstompt, ja in stukken springt. Menschen zijn
ongelijke grootheden, van af hunne geboorte, ja
je zelfs prénataal verschillend, moreel evengoed als
physiek, en onder hen zijn er velen - ja deze zijn
M

ll 1