HomeDe mensch en de oorlogPagina 41

JPEG (Deze pagina), 443.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

‘J
HOOFDSTUK IV.
HoE KAN DE ooK1.o<; oNMo<;EL1JK WORDEN
GEMAAKT ?
Aangezien de oorlog o.i. een voor den mensch
ontoelaatbare handeling is, die hij desniettemin
verricht, moet aan pogingen tot verhindering van
den oorlog noodzakelijkerwijze eene zoo goed mo-
· gelijke kennis van den mensch en van de midde-
len, die in het algemeen, dienstig zijn gebleken om i
de, uit diens min gunstige eigenschappen voort-
vloeiende, handelingen in toom te houden, vooraf-
Z gaan. i
` Niet alleen mogen wij den mensch niet als beter A
«Y beschouwen dan hij is, maar ook moeten wij na- `
! gaan in hoe verre hij voor verbetering vatbaar is,
’ door opvoeding enz. en in hoe verre hij niet te ver-
beteren is en dus door dwang in toom moet wor- .
den gehouden. 1

ä 1