HomeDe mensch en de oorlogPagina 39

JPEG (Deze pagina), 607.40 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

STRIJD 0M HET BESTAAN. 29
overwinning altijd aan de zijde van het superieure
volk is, hetgeen zeer zeker geenszins vaststaat;
4 daartegen spreekt in hooge mate het feit, dat
in den tegenwoordigen oorlog, juist de krach-
l tigste en gezondste individuen worden gedood en
" dus algemeen eene, wat volkskracht betreft, nega-
­, tieve selectie wordt uitgeoefend. Maar zelfs al
ware de oorlog een middel om aan de meest su-
iè,r,,./ perieure natie ­~­ gesteld dat dit begrip bepaalbaar
A , ware - het overwicht te verschaffen, dan nog
ware hij ontoelaatbaar, omdat hij tegen ieder ge-
’ voel van recht en moraal indruischt en Mitchell
er zeer terecht op wijst, dat ’s menschen handelin-
gen moeten bestuurd worden door de code van j
zedelijkheid, die hij zichzelf door den loop der i
eeuwen heeft gesteld en heeft kunnen stellen, om-
dat hij zich van de dieren onderscheidt doordat
hij over de middelen, woord en geschrift, beschikt j
om gewonnen ervaring op het nageslacht over te `
t brengen. l
Concludeerend: ben ik dus van meening, dat ,
aan den oorlog niet de rang van een factor in den
strijd om het bestaan mag worden ontzegd, maar 4
dat hij geenszins de hoofdfactor in dien strijd
1
1