HomeDe mensch en de oorlogPagina 38

JPEG (Deze pagina), 626.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

E 28 DE OORLOG ALS FACTOR IN DEN
* i Dit klemt te meer, omdat enkele Linneonten
te in de natuur, die over dergelijke hulpmiddelen be- _
schikken, zooals de mieren, die soldaten hebben,
deze wel degelijk in den strijd om het bestaan ge-
A bruiken, zelfs voor een zeer ,,menschelijk" doel, i
i n.l. ter verkrijging van slaven.
r Nu moge Mitchell dit als eene ontaarding van “
` ‘ het broedinstinkt beschouwen, peu importe, het
feit blijft, dat dit, op geweld/adige wijze, verkrijgen !·>*’//J
j van slaven den slavenhalenden mierenstaat in §
den strijd om het bestaan ten goede komt.
Ԥ j Het komt mij als eene zonderlinge miskenning l
l " der werkelijkheid voor, den oorlog niet als een fac-
j . tor in den strijd om het bestaan der naties te be-
schouwen, vooral voor een burger van Engeland,
van het land, dat zijne wereldmacht zeer zeker
E I niet aan eene pénétration pacifique, maar aan een,
bijna onafgebroken, reeks van oorlogen te danken
l heeft. #
A Eene geheel andere vraag is het natuurlijk of ’
i men den oorlog als een, op den duur der menschheid
i i ten goede komend, strijdmiddel mag beschouwen.
E, Dit nu is m.i. zeer zeker niet het geval,
jl Daartoe behoorde eerst vast te staan, dat de

L