HomeDe mensch en de oorlogPagina 37

JPEG (Deze pagina), 594.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

STRIJD 0M HET BESTAAN. 27
. · zetten, zooals b.v. Plantage (de weegbree) in een
grasveld aan het werk heeft gezien en opgemerkt
heeft hoe, onder de zich vlak uitspreidende, blad-
rozet de grasplanten aan den honger- en verstik-
· kingsdood worden prijsgegeven.
Ook in het dierenrijk komt, zonder twijfel, direct
dooden in den strijd om het bestaan voor, zoowel
als, wat misschien nog beter met den oorlog te
` vergelijken is, het verjagen van den concurrent
uit een zeker gebied, zooals bijkans steeds ge-
schiedt bij roofdieren waarvan ieder individu
t j of paar zijn eigen jachtgebied heeft en dit met alle
macht tegen invasie door anderen verdedigt.
Maar zelfs al ware het juist - en ik geloof ook
dat dit juist is - dat in het algemeen de strijd l
om het bestaan in de natuur het beste vergeleken
kan worden met de pénétration pacifique tusschen
de naties, dan volgt daaruit geenzsins, dat de oor-
log geen krachtig hulpmiddel ter verhaasting dezer ‘
i pénétration zou zijn, een hulpmiddel dat den men- A
schen wèl, den dieren niet ten dienste staat; in één
woord volgtdaaruitniet,de dat menschen den strijd
om het bestaan niet verscherpt hebben door, bijna I
hun alleen, ten dienste staande middelen : de legers.
J
l
u