HomeDe mensch en de oorlogPagina 34

JPEG (Deze pagina), 528.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

­ 24 MET WELKE GROEPEN ENZ.
. Natuurlijk kunnen er binnen de Linné’sche "
soorten nog wel kleinere voortplantingskringen
ontstaan; zeer afgesloten b.v. bij die welke uit
afzonderlijke, naast elkaar bestaande jordanonten
_ bestaan, maar ook binnen de naties ontbreken
i zulke kleinere voortplantingskringen niet.
Mitchell zelf wijst er reeds op, dat trots het feit
t dat de europeesche volkeren uit 3 rassen - tot op
N zekere hoogte ’t best met jordanonten te verge-
t lijken ­- bestaan, n.l. uit het alpine, het noorsche
en het mediterrane ras, heele streken bijna raszui-
à i ver - in dezen zin -­-­ zijn, doordat de rasge-
‘ nooten aan elkaar de voorkeur geven.
l Deze beperking der voortplanting gaat nog veel
verder dan Mitchell meent, getuige de beperkt-
i heid der kringen waarbinnen, in onze Maatschap-
pij, de huwelijken in den regel gesloten worden,
met het gevolg dat bijna alle personen van de
M hoogere sociale kringen bepaalde voorouders
Q gemeen hebben. "
V
lr- "
I.