HomeDe mensch en de oorlogPagina 26

JPEG (Deze pagina), 647.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.72 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

Y { VJ W
16 DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHA PPELIJK
Dit klopt volkomen met wat wij van dierlijke
Linneonten gezegd hebben, omdat bij de men-
schen de geslachten gescheiden zijn en dus bij hen
voortdurend vreemdbevruchting plaats grijpt.
Bestaan er dus, evenals bij de dierlijke Linne-
al onten, constitutioneele verschillen tusschen de
verschillende menschelijke individuen, dan moet
de groote meerderheid der menschen hybried zijn
en dat dit juist is blijkt uit het aan een ieder be-
kende feit dat de kinderen niet aan hun ouders ge-
lijk zijn, maar zoozvel in lichamelijke als in geeste-
lijke eigenschappen, van deze en onder elkaar ver-
t schillen. De rnenschelzjke maatschappij bestaat dus
j uit een aantal ongelijkzvaardige hybriden, die hun
eigenschappen niet op hun kinderen vererven maar
j over deze verdeelen, waarbij die eigenschappen nog
allerlei, veelal onberekenbare, verbindingen rnet el-
kaar aangaan.
jp Als fokmateriaal zijn dus menschen al buiten-
l gemeen ongeschikt en zij, die meenen door bepaal-
, de huwelijkskeuze een superieur menschenge-
slacht in ’t leven te kunnen roepen, zijn zich maar
al te vaak ­­ zelfs afgezien van gevoelsquaesties-
l de moeilijkheden waarvoor zij staan, niet bewust.
gg g _Vg, gg M mg _,,, t t t