HomeDe mensch en de oorlogPagina 22

JPEG (Deze pagina), 596.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

I2 DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHAPPELIJK
Hybriden of bastaarden vond Jordan binnen
Draba vema niet. Onderzoekt men echter eene an-
dere Linneon, op de door Jordan aangegeven wijze,
dan is het volstrekt niet gezegd, dat men een over-
eenkomstig resultaat zal verkrijgen.
A Verzamelt men b.v. op even zorgvuldige wijze, _
lx als bij Draba verna, zaad van de verschillende
vormen, die binnen de Linneon, Rubus caesius,
(een braam) kunnen worden onderscheiden, dan
blijkt het dat verreweg de meeste van deze vor-
men niet zaadvast, niet constant zijn, maar eene
uit meerdere vormen bestaande nakomelingschap ‘
geven.
· Is dus jordan’s stelling, dat de Linneon altijd
of bijna altijd uit een zeker aantal jordanonten
bestaat, niet juist? l
Toch wel, want een doorkweeken van de ver-
schillende vormen waarin de, in de natuur ge-
vonden, vormen binnen de Linneon Rubus Caesius
uitéénvallen, veroorlooft ons hoe langer hoe meer
l vormen constant te kweeken.
V Er bestaan dus in de natuur twee verschillende
soorten van Linneonten, die men zich beide kan
voorstellen als te bestaan uit een zeker aantal
er