HomeDe mensch en de oorlogPagina 19

JPEG (Deze pagina), 547.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

STANDPUNT BESCHOUWD. 9
zichtig om te beweren, dat alle verschillen binnen
zijn soorten per sé van voorbij gaanden aard moes-
ten zijn maar vestigde er wel degelijk de aandacht
op, dat daarondernogwel verschillen van blij venden
aard aanwezig konden zijn en raadde aan daarop
ter dege te letten.
· Ongelukkigerwijze is noch hij zelf, noch een
zijner tijdgenooten ooit tot die studie gekomen en
is men er zich aan gaan gewennen alle kleine ver-
schillen binnen de Linné’sche soorten als varie-
teiten te"beschouwen d.w.z. als weinig belangrijke
afwijkingen van het eigenlijke type der soort.
­ Eerst Jordan is er, langs experimenteelen weg,
` in geslaagd de verschillende groepen der, binnen
de Linné’sche soorten bestaande, verschillen te j
ontwarren.
Daartoe stelde hij heel nuchter de volgende l
vraag: Q
Er zijn waarneembare verschillen tusschen de Q
» individuen, die algemeen tot ééne en dezelfde
Linné’sche soort worden gebracht. Waarop be-
rusten deze verschillen, zijn zij van voorbijgaan-
den of van blijvenden aard? Zaaiproeven toonden
hem dat er binnen de Linné’sche soort behalve