HomeDe mensch en de oorlogPagina 18

JPEG (Deze pagina), 613.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 30.62 MB

8 DE MENSCH VAN NATUURWETENSCHAPPELIJK
thans de Linné’sche soort, met Chalmers, Mit-
chell, als eene eenheid beschouwen.
Wel zien ook zij,ja zag zelfs Linnaeus reeds, ver-
schillen binnen de Linné’sche soorten, maar deze
verschillen worden door hen, evenals door Lin-
naeus, voor toevallige niet erfelijke verschillen
van voorbij gaanden aard beschouwd, van denzelf­ a
den aard ongeveerals het verbranden onzer huid
gedurende de zomermaanden, en verstoren dus,
naar hunne meening, de eenheid der Linné’sche
soorten niet.
Nu spreekt het wel vanzelf dat de, door hen ge-
j huldigde "opvatting, dat verschillen binnen de
Linné’sche soort van voorbijgaanden aard, ver- `
schillen tusschen de soorten onderling van blij-
venden aard zijn, eene opvatting is en niets anders.
Of een eigenschap van blijvenden of van voor-
bijgaanden aard is, kan men niet zien, een boer of
g schipper van het blanke ras kan in den zomer even
i ·bruin, ja bruiner worden dan een javaan, eerst de .
proef leert dat die bruine kleur van den blanke
eene eigenschap van voorbijgaanden aard, die
van den javaan eene eigenschap van blijvenden
l aard is. Linnaeus was dan ook niet zoo onvoor-