HomeGoddelijke paedagogiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 610.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

`
l
l
l
7
l
. elke gedachte, elke ademhaling, iedere polsslag een
verheerlijking is van Gods Naam. De Groningers l
hebben misschien wel eens te weinig in het licht ge-
steld, dat er een gebroken lijn is in de geestelijke
ontwikkeling van mensch en menschheid, maar hun
critici hebben zich wel eens zóó op de breuk blind
gestaard, dat zij de lijn niet meer konden zien. Vinet
heeft wel terecht gezegd: Tout est mysterieux, rien l
p n’est magique dans l’oeuvre de la conversion: les lois l
de notre nature y sont observés et nous ne cessons ­`
pas un instant d’être hommes." l
Bij Barth kan van een opvoeding of opleiding van
ons geslacht in dezen zin geen sprake zijn. Dat volgt
zoowel uit zijn pessimistische wereldbeschouwing, als ‘
uit zijn transcendent godsbegrip, dat zich in geen en-
kel opzicht met de immanentie gedachte verdraagt.
O'U2/0'X'7],lL1Tlê’€G',%'E TO) ZZLOI/{ TGUTGJ [lit RO]]]_ Xfat
Barth in dien zin op, dat goddelijk verlossingsplan l
en de werkelijkheid dezer wereld elkander nooit dek-
ken zullen. Wij zouden daartoe óf de wereld moeten
clericaliseeren en haar cultuur christianiseeren óf wij
zouden God moeten saeculariseeren, (volgens Barth) 1
wat gelijkelijk onmogelijk is. Met ons ideaal van
omnia instaurare in Christo zijn wij tenslotte utopis­ p
ten. Men kan geen graniet bijten, maar evemnin
deze zondige wereld maken tot wat zij wezen moet.
Verbindingen als christelijk-sociaal of religieus­soci- l
aal acht Barth contradictiones in terminis. Zoolang l
het leuzen blijven, doen zij geen kwaad - sorteeren X
ze trouwens geen enkel effect - maar zoodra men
i er ernst mee maakt, veroorzaakt men kortsluiting en l
ziet z’n streven in machteloosheid verlammen. Een
{