HomeGoddelijke paedagogiePagina 7

JPEG (Deze pagina), 609.67 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

J . I
l
5 I

H er een vervlakkende invloed van uitgaat en aan de I
eeuwige gedachten des vredes, die God over ons I
I heeft, inderdaad alle relief wordt ontnomen. Toege­ j
Q geven. Maar het is omgekeerd niet minder beden-
kelijk, wanneer men zijn aandacht zóó op wederge-
I boorte en bekeering concentreert, dat men vergeet,
Q dat het slechts punten ­ zij het zeer beiangrijke pun-
, ten - zijn in de doorgaande lijn van de opvoeding I
= Gods. Anders gezegd: wie zich deze lijn voorstelt als I
I een rechte, langzaam maar zeker en regelmatig naar I
boven loopende lijn, vergist zich. en zal telkens en I
telkens zijn theorie door de werkelijkheid weerspro­
ken zin. Maar wie enkel met zijn aandacht bij de
. diepe inzinkingen verwijlt, loopt gevaar te vergeten, ‘
I dat zij de inderdaad geweldige storingen zijn van een
1 curve, die met herhaalde schommelingen toch ten
; slotte klimt. ' I
I Wat in de wedergeboorte mogelijk gemaakt wordt,
I moet in den dagelijkschen strijd, dien wij bekeering
noemen, werkelijkheid worden. In de wedergeboorte
I wordt het resultaat van Gods voorbereidende genade
openbaar en in de bekeering zien wij de uitwerking z
I van Gods groote opvoedingsplan. Het educatieve _
I element ontbreekt nooit in het leven van den mensch. ,
God heeft met ieder zijn eigen plan. Niet mechanisch, I
volgens een vast schema, maar paedagogisch leidt
Hij den mensch eerst tot de bekeering en dan in en
door de bekeering tot een nieuw leven. Men kan deze
beide perioden niet scheiden, maar wel de breuk voe-
len. Opvoeding is geen bloote ontwikkeling, waarbij
, het een van zelf uit het ander voortkomt: de·zonde I
wordt geenszins als positief kwaad ontkend; zij heet
k
I
I I