HomeGoddelijke paedagogiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 684.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 29.18 MB

l.
? 4
r delingen en hare gevolgen, door welke zij willens of __
onwillens tot Gods doel medewerken; een beperking y`
" of verhindering er van, voor zoover zij dit doel min
of meer zouden belemmeren. Zoo is G·od de Vader,
die zijn kinderen vormt, onderwijst, leidt en aan zich i
zelf gelijkvormig maakt en ons eens door ons van
· de zonde te bevrijden en tot heerlijkheid te leiden de j
. grootste gelukzaligheid schenkt."
V Men heeft op deze en dergelijke uitingen wel eens S
l deze critiek geoefend, dat de noodzakelijkheid _der
wedergeboorte daarin niet voldoende tot haar recht
kwam en dit toegeschreven aan een oppervlakkige
fr beschouwing van de zonde, die enkel als zwakheid
. werd betreurd, maar minder als schuld werd veroor-
deeld, een ondiep inzicht in het radicaal-booze van de Q
i menschelijke natuur. l
ik ’k Zou niet durven beweren, dat de epigonen zich r
· altijd bewust zijn geweest van den ernst dier dingen, '
die thans onze geheele levens- en wereldbeschouwing
i 3 beheerschen, maar verkeerde, althans eenzijdige toe- .
l passing van een principe onder invloed van een op- l
i timistischon tijdgeest, behoeft nog niet te pleiten te-
Z gen de juistheid van de oorspronkelijke gedachte ;
zelve.
p Sluiten opvoeding en wedergeboorte elkander uit?
Q Het moge zoo zijn, dat men de opvoedingsgedachte
l wel eens zoo simplistisch heeft voorgesteld, alsof al-
j les vanzelf langs lijnen van geleidelijkheid zonder
storende invloeden en diep-ingrijpende processen tot
i het eindelijke doel zou worden gebracht. Men kan
de bij de Groningers veel geliefde gedachte van de I
r wr¤m¤o·wm www ongetwijfeld zóó toepassen, dat
l i
[gp
g r --.. . erg.?rgL-m.....=x...r.r...n._.__xï ;ri..,..E,..zmmTm.mw£m.m.m,,-T ....-. &